Ads 468x60px

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Lẽ Sống Tháng 7


LEÕ SOÁNG 7
01 Thaùng Baûy
Moät Caùch Traû Thuø
Nhöõng ngöôøi thoå daân Nam Phi thöôøng ñeà cao söï tha thöù baèng caâu chuyeän sau ñaây:
Coù hai ngöôøi thoå daân raát thuø gheùt nhau. Moät ngaøy kia, moät trong hai ngöôøi gaëp coâ gaùi nhoû cuûa keû thuø mình trong röøng. Haén ñaõ baét laáy coâ gaùi vaø laáy dao chaët ñöùt hai ngoùn tay cuûa coâ beù. Coâ beù vöøa chaïy veà vöøa khoùc loùc ñau ñôùn, coøn teân hung thuû thì vöøa ñi vöøa ñaéc trí hoâ lôùn: "Ta ñaõ traû thuø ñöôïc roài".
Möôøi maáy naêm sau, coâ beù ñaùng thöông aáy ñaõ lôùn leân roài coù gia ñình. Moät hoâm, coù moät ngöôøi aên xin ñeán goõ cöûa nhaø coâ. Coâ nhaän ra töùc khaéc ngöôøi haønh khaát chính laø keû ñaõ chaët tay coâ caùch ñaây möôøi maáy naêm. Khoâng moät chuùt oaùn hôøn, khoâng moät lôøi traû ñuõa, coâ voäi vaøng vaøo nhaø vaø mang thöùc aên ra haàu haï cho keû ñaõ töøng haønh haï mình. Khi ngöôøi haønh khaát ñaõ aên no roài, ngöôøi ñaøn baø lieàn ñöa baøn tay cuït maát hai ngoùn cho oâng ta xem vaø noùi: "Toâi cuõng ñaõ traû ñöôïc thuø roài".
"Laáy aân traû oaùn": ñoù phaûi laø phöông chaâm haønh ñoäng cuûa ngöôøi Kitoâ chuùng ta. Khoâng coù caùch traû thuø naøo cao quyù hôn baèng yeâu thöông, tha thöù cho chính keû thuø. Noùi nhö thaùnh Phaoloâ, chuùng ta khoâng maéc nôï vôùi nhau ñeàu gì ngoaøi tình thöông meán.
Chæ coù tình thöông, chæ coù loøng tha thöù môùi coù theå tieâu dieät ñöôïc haän thuø, laáy baïo ñoäng ñeå tieâu dieät baïo ñoäng: con ngöôøi chæ ñoå theâm daàu vaøo haän thuø vaø baïo ñoäng maø thoâi.
Cuoäc caùch maïng baïo ñoäng vaø ñaãm maùu naøo cuõng chæ mang laïi tang thöông, cheát choùc vaø khoâng bieát bao nhieâu heä luïy khoå ñau khaùc.
Chæ coù moät cuoäc caùch maïng duy nhaát coù theå cöùu vaõn ñöôïc nhaân loaïi: ñoù laø cuoäc caùch maïng maø Chuùa Gieâsu ñaõ ñeà ra. Chæ coù cuoäc caùch maïng tình thöông aáy môùi coù theå tieâu dieät ñöôïc haän thuø. Ñoù laø cuoäc caùch maïng maø ngöôøi Kitoâ chuùng ta caàn phaûi ñeo ñuoåi moãi ngaøy. Thay vì tieâu dieät keû thuø, chuùng ta haõy tieâu dieät chính söï thuø haän trong taâm hoàn chuùng ta.

02 Thaùng Baûy
Ñaáng Cöùu Theá Ñang Coù Maët

Ngaøy kia, coù moät ñan vieän phuï Coâng giaùo tìm ñeán moät vò tu só AÁn Giaùo taïi chaân nuùi Himalaya. Vôùi taát caû öu tö phieàn muoän, vò ñan vieän phuï trình baøy veà tình traïng bi ñaùt cuûa tu vieän do oâng ñieàu khieån. Tröôùc kia, tu vieän naøy laø moät trong nhöõng trung taâm Coâng giaùo thu huùt khoâng bieát bao nhieâu khaùch haønh höông. Nhaø nguyeän luùc naøo cuõng vang leân tieáng ca haùt cuûa caùc tu só vaø giaùo daân ñeán töø khaép nôi. Caùc caên phoøng luùc naøo cuõng coù ngöôøi ôû... Nay tu vieän gaàn nhö trôû thaønh moät ngoâi chuøa troáng vaéng. Laøn soùng nhöõng ngöôøi treû tìm ñeán tu vieän haàu nhö taét lòm. Nhaø nguyeän vaéng keû ra ngöôøi vaøo. Moät soá nhoû tu só coøn laïi soáng trong ueå oaûi buoâng thaû... Vò vieän phuï muoán hoûi nhaø tu só AÁn Giaùo: ñaâu laø nguyeân nhaân ñaõ ñöa ñeán tình traïng naøy? Phaûi chaêng vì moät toäi loãi taøy ñình naøo ñoù maø baøn tay Chuùa ñaõ ñeø naëng treân coäng ñoaøn?
Sau khi nghe ñöùc vieän phuï keå leå, vò tu só AÁn Giaùo môùi oân toàn noùi: "Caùi toäi ñaõ vaø ñang xaûy ra trong coäng ñoaøn: ñoù laø toäi voâ tình". Vò tu só AÁn Giaùo môùi giaûi thích nhö sau: "Ñaáng Cöùu Theá ñaõ caûi trang thaønh moät ngöôøi giöõa chö vò, nhöng chö vò ñaõ voâ tình khoâng nhaän ra Ngaøi".
Nhaän ñöôïc lôøi giaûi thích cuûa vò tu só AÁn Giaùo, ñöùc vieän phuï môùi hoái haû trôû veà tu vieän, trong loøng oâng khoâng khoûi mieân man ñaët caâu hoûi: "Ai laø ngöôøi ñöôïc Ñaáng Cöùu Theá ñang möôïn hình daùng ñeå trôû laïi vôùi loaøi ngöôøi?". Caû tu vieän chæ coù taát caû khoâng ñaày möôøi ngöôøi. Ñaáng Cöùu Theá khoâng theå laø chính oâng, vì oâng töï bieát mình laø moät con ngöôøi toäi loãi yeáu heøn. Nhöng oâng cuõng bieát roõ caùc tu só khaùc trong tu vieän: coù ngöôøi naøo toaøn veïn ñeå Ñaáng Cöùu Theá möôïn laáy hình daùng? Theá nhöng, oâng vaãn tin theo lôøi cuûa vò tu só AÁn Giaùo ñeå xaùc quyeát raèng Ñaáng Cöùu Theá ñang caûi trang thaønh moät ngöôøi naøo ñoù trong coäng ñoaøn...
Vôùi nieàm xaùc tín aáy, oâng quy tu taát caû caùc tu só laïi vaø loan baùo cho moïi ngöôøi bieát raèng Ñaáng Cöùu Theá ñang caûi trang thaønh moät ngöôøi trong nhaø. Ñoâi maét cuûa moãi ngöôøi môû to ra vaø ai cuõng baét ñaàu doø xeùt töøng ngöôøi trong nhaø. Chæ coù ñieàu chaéc chaén laø: bôûi vì Ñaáng Cöùu Theá ñaõ caûi trang, cho neân, khoâng ai coù theå nhaän ra Ngaøi ñöôïc. Thaønh ra moãi ngöôøi trong nhaø ñeàu coù theå laø Ñaáng Cöùu Theá... Töø ñoù, ai ai cuõng ñoái xöû vôùi nhau nhö ñoái xöû vôùi chính Ñaáng Cöùu Theá. Khoâng maáy choác, baàu khí yeâu thöông, huynh ñeä, söùc soáng vaø nieàm vui ñaõ trôû laïi vôùi tu vieän. Söï thaùnh thieän aáy khoâng maáy choác ñöôïc ñoàn thoåi ñi khaép nôi. Caùc tín höõu töø khaép nôi trôû laïi tu vieän ñeå tónh taâm vaø caàu nguyeän. Nhieàu ngöôûi treû cuõng ñeán goõ cöûa Nhaø Doøng...
Neáu ngöôøi ngöôøi, ai ai cuõng nhìn nhau vaø ñoái xöû vôùi nhau nhö ñoái xöû vôùi chính Chuùa Gieâsu, thì coù leõ haän thuø, chieán tranh seõ khoâng bao giôø coù lyù do ñeå toàn taïi treân maët ñaát naøy. Söï vaéng boùng cuûa Thieân Chuùa trong xaõ hoäi, hay ñuùng hôn söï voâ tình cuûa con ngöôøi ñeå khoâng nhaän ra Thieân Chuùa trong cuoäc soáng: ñoù laø ñaàu moái cuûa moïi thöù baát hoøa, chieán tranh, xaùo troän trong xaõ hoäi.
Choái boû Thieân Chuùa cuõng coù nghóa laø choái boû con ngöôøi. Söï baêng hoaïi cuûa nhöõng xaõ hoäi xaây döïng treân chuû thuyeát voâ thaàn laø moät baèng chöùng huøng hoàn veà haäu quaû cuûa söï choái boû Thieân Chuùa. Khi con ngöôøi choái boû Thieân Chuùa, con ngöôøi cuõng traø ñaïp con ngöôøi...
Con ngöôøi laø hình aûnh cao quyù cuûa Thieân Chuùa ñeán ñoä Ngaøi ñaõ trôû thaønh con ngöôøi vaø töï ñoàng hoùa vôùi con ngöôøi. Töø nay, con ngöôøi chæ coù theå nhaän ra Ngaøi trong moãi ngöôøi anh em cuûa mình maø thoâi. Thaùnh thieän hay toäi loãi, giaøu sang hay ngheøo heøn, baïn höõu hay thuø ñòch: moãi moät con ngöôøi ñeàu laø hình aûnh cuûa Thieân Chuùa vaø chæ coù xuyeân qua tình yeâu ñoái vôùi con ngöôøi, con ngöôøi môùi coù theå ñeán vôùi Thieân Chuùa...
03 Thaùng Baûy
Vò Tieân Tri Coâ Ñoäc

Ngöôøi AÁn Ñoä coù keå laïi caâu chuyeän nguï ngoân sau ñaây:
"Vì toäi loãi cuûa loaøi ngöôøi, Thöôïng ñeá doïa seõ tröøng trò hoï baèng moät traän ñoäng ñaát. Ñaát seõ nöùt neû vaø nöôùc seõ ruùt heát vaøo trong loøng ñaát... Moät thöù nöôùc ñoäc seõ traøn ngaäp maët ñaát. Ai uoáng vaøo seõ trôû neân baát bình thöôøng.
Moät vò tieân tri noï ñaõ khoâng xem thöôøng lôøi ñe doïa cuûa Thöôïng ñeá. OÂng chuaån bò ñöông ñaàu vôùi bieán coá baèng caùch töøng ngaøy ñem nöôùc leân moät ngoïn nuùi cao. Soá nöôùc döï tröõ ñuû cho oâng soáng ñeán ngaøy taøn cuûa cuoäc ñôøi...
Ñoäng ñaát ñaõ xaûy ñeán, bao nhieâu soâng nöôùc treân maët ñaát ñeàu boác hôi, moät thöù nöôùc khaùc ñöôïc thay theá vaøo.
Moät thaùng sau, vò tieân tri trôû laïi ñaát baèng ñeå xem nhöõng gì ñang xaûy ra cho loaøi ngöôøi. Ñuùng nhö lôøi ñe doïa cuûa Thöôïng ñeá, moïi ngöôøi soáng treân maët ñaát ñeàu hoùa ra ñieân daïi. Nhöng kyø laï thay, loaøi ngöôøi khoâng yù thöùc ñöôïc tình traïng ñieân daïi cuûa mình. Traùi laïi, ai cuõng muoán ra ñöôøng ñeå cheá dieãu vò tieân tri vì hoï cho raèng oâng môùi laø ngöôøi ñieân daïi...
uoàn tình, vò tieân tri trôû laïi choán nuùi cao cuûa mình. OÂng sung söôùng vì nöôùc döï tröõ vaãn coøn vaø oâng vaãn laø ngöôøi duy nhaát coøn coù moät taâm trí laønh maïnh, bình thöôøng...
Nhöng ngaøy qua ngaøy, oâng caûm thaáy khoâng chòu noåi söï coâ ñôn cuûa mình. OÂng khao khaùt ñöôïc soáng moät caùch bình thöôøng vôùi nhöõng ngöôøi ñoàng loaïi. Theá laø moät laàn nöõa, oâng trôû laïi ñoàng baèng. Vaø moät laàn nöõa, oâng laïi bò daân chuùng ruoàng raãy, vì hoï cho raèng oâng khoâng coøn gioáng hoï nöõa.
Khoâng coøn chòu ñöôïc söï haét huûi cuûa nhöõng ngöôøi ñoàng loaïi, vò tieân tri ñaõ ñoå heát soá nöôùc döï tröõ cuûa mình vaø oâng uoáng laáy nöôùc môùi cuûa ngöôøi ñoàng loaïi ñeå cuõng trôû neân ñieân daïi nhö hoï..."
Con ñöôøng daãn ñeán chaân lyù khoâng phaûi laø con ñöôøng roäng theânh thang. Ngöôøi ñi tìm chaân lyù thöôøng laø ngöôøi coâ ñoäc...
Hoâm nay chuùng ta kính nhôù thaùnh toâng ñoà Toma. Ai cuõng bieát lôøi baát huû cuûa Toma khi tuyeân boá veà söï soáng laïi cuûa Chuùa: Neáu toâi khoâng xoû tay toâi vaøo loã ñinh vaø caïnh söôøn Ngaøi, toâi khoâng tin... Theo phöông phaùp khoa hoïc, nhieàu ngöôøi ñaõ laáy caâu noùi cuûa Toma laøm chaâm ngoân cho vieäc ñi tìm chaân lyù. Nghóa laø, neáu toâikhoâng kieåm chöùng ñöôïc, neáu toâi khoâng sôø moù ñöôïc, toâi khoâng chaáp nhaän ñieàu ñoù laø ñuùng...
Thaùi ñoä ñoù chöa haún laø thaùi ñoä thöïc tieãn trong cuoäc soáng. Giaù trò cao caû nhaát trong cuoäc soáng: ñoù laø söï tin töôûng, tín nhieäm ñoái vôùi ngöôøi khaùc. Ñau yeáu, chuùng ta ñi mua thuoác, chuùng ta buoäc phaûi tin töôûng ôû ngöôøi baùn thuoác. Laïc ñöôøng, chuùng ta buoäc phaûi tin töôûng ôû loøng thaønh thaät cuûa ngöôøi chæ loái...
Thaùi ñoä ñoù caøng ñuùng hôn trong lónh vöïc Ñöùc Tin... Chuùng ta tin vaøo söï soáng laïi cuûa Chuùa Gieâsu khoâng phaûi vì chuùng ta ñaõ thaáy Ngöôøi hieän ra, nhöng chæ vì lôøi chöùng cuûa caùc toâng ñoà, cuûa caùc tieàn nhaân... Moät thaùi ñoä nhö theá ñoøi hoûi raát nhieàu phaán ñaáu cuûa lyù trí. Laém khi, chung ta chæ laø moät thieåu soá coâ ñoäc.
Chuùng ta deã daøng rôi vaøo noãi coâ ñoäc cuûa nhöõng ngöôøi ñang ñi tìm chaân lyù. Ngöôøi Kitoâ thöôøng phaûi ñi ngöôïc doøng. Ñieàu ngöôøi ñôøi cho laø baát bình thöôøng, coù leõ phaûi laø caùi bình thöôøng ñoái vôùi ngöôøi Kitoâ. Ñieàu ngöôøi ñôøi cho laø yeáu nhöôïc, coù khi phaûi laø söùc maïnh cuûa ngöôøi Kitoâ. Ñieàu ngöôøi ñôøi cho laø ñieân daïi, coù khi phaûi laø leõ khoân ngoan cuûa ngöôøi Kitoâ.

04 Thaùng Baûy
Cuû Caø Roát Cuûa Toâi

Moät laõo baø noï qua ñôøi, ñöôïc caùc Thieân Thaàn mang ñeán toøa phaùn xeùt. Trong khi duyeät xeùt caùc haønh ñoäng cuûa baø luùc coøn soáng, Ñaáng phaùn xeùt ñaõ khoâng tìm thaáy baát cöù moät haønh ñoäng baùc aùi naøo, ngoaïi tröø coù moät laàn baø ñaõ cho ngöôøi aên maøy moät cuû caø roát. Tuy nhieân, Ñaáng phaùn xeùt toái cao ñaày loøng nhaân töø cuõng xem haønh ñoäng aáy coù ñuû söùc ñeå mang ngöôøi ñaøn baø leân Thieân Ñaøng. Dó nhieân, cuû caø roát seõ ñöôïc duøng nhö sôïi xích vöõng ñeå ngöôøi ñaøn baø baùm vaøo vaø leo leân caùc baäc trong chieác thang daãn veà Thieân Ñaøng.
Ngöôøi aên maøy cuõng cheát vaøo khoaûng trong thôøi gian aáy. Anh cuõng ñöôïc dieãm phuùc baùm vaøo gaáu aùo cuûa ngöôøi ñaøn baø ñeå ñöôïc ñöa leân Thieân Ñaøng.
Moät ngöôøi khaùc cuõng qua ñôøi vaøo ngaøy hoâm ñoù. Ngöôøi naøy cuõng níu laáy chaân cuûa ngöôøi haønh khaát. Khoâng maáy choác, chieác thang baét ñaàu töø cuû caø roát moãi luùc moät daøi ra ñeán gaàn nhö voâ taän: moïi ngöôøi ñeàu níu keùo nhau ñeå leân Thieân Ñaøng. Nhöng töø treân ñænh thang nhìn xuoáng, ngöôøi ñaøn baø boãng chaâu maøy khoù chòu. Baø thaáy sôïi daây moãi luùc moät daøi, baø sôï noù seõ caêng ra roài ñöùt chaêng. Cho neân trong côn böïc töùc, baø coá gaéng daønh rieâng cho mình cuû caø roát vaø la leân: "Caùc ngöôøi giang ra, ñaây laø cuû caø roát cuûa toâi".
Ngöôøi ñaøn baø coá gaéng giöõ cuû caø roát cho rieâng mình cho neân sôïi daây taïo neân chieác thang baéc leân Trôøi bò ñöùt. Baø rôi nhaøo xuoáng ñaát vaø caû ñoaøn ngöôøi baùm víu vaøo sôïi daây aáy cuõng rôi theo.
Moät taùc giaû naøo ñoù ñaõ noùi nhö sau: "Nguyeân nhaân cuûa taát caû caùc söï döõ treân traàn gian ñeàu baét ñaàu töø caâu noùi ñieàu naøy thuoäc veà toäi, ñieàu kia thuoäc veà toâi".
Khi con ngöôøi muoán chieám giöõ cho rieâng mình laø luùc con ngöôøi cuõng muoán choái boû vaø loaïi tröø ngöôøi khaùc. Nhöng caøng muoán chieám giöõ cho rieâng mình, con ngöôøi khoâng nhöõng choái boû ngöôøi khaùc maø cuõng ñaùnh maát chính baûn thaân mình. Tình lieân ñôùi laø ñieàu thieát yeáu cho söï thaønh toaøn cuûa baûn thaân chuùng ta. Caøng ra khoûi chính mình ñeå soáng cho ngöôøi khaùc, chuùng ta caøng gaëp laïi baûn thaân, chuùng ta caøng lôùn leân trong tình ngöôøi. Ñoù laø nghòch lyù maø Chuùa Gieâsu ñaõ noùi vôùi chuùng ta: "Ai maát maïng soáng mình, ngöôøi ñoù seõ tìm gaëp laïi baûn thaân". Haïnh phuùc cuûa baûn thaân chính laø laøm sao cho ngöôøi khaùc ñöôïc haïnh phuùc.
05 Thaùng Baûy
Con Ngöôøi Töï Do

Ñaïi thi haøo Rabindranath Tagore cuûa AÁn Ñoä coù keå caâu chuyeän nguï ngoân nhö sau:
Khi coøn treû, toâi caûm thaáy traøn ñaày naêng löïc... Moät buoåi saùng noï, toâi ra khoûi nhaø vaø hoâ lôùn: "Toâi saün saøng phuïc vuï baát cöù ai muoán". Theá laø toâi haêm hôû leân ñöôøng vaø trong tö theá saün saøng phuïc vuï baát cöù ai chôø ñôïi. Töø ñaèng xa, ñöùc vua vaø ñoaøn tuøy tuøng tieán ñeán. Vöøa nghe tieáng toâi, ngaøi ñaõ döøng laïi vaø noùi vôùi toâi: "Ta ñöa ngöôi vaøo cung haàu haï ta vaø buø laïi, ta seõ ban cho ngöôi quyeàn haønh". Ngaãm nghó, khoâng bieát duøng quyeàn haønh ñeå laøm gì, toâi ñaønh laëng leõ boû ñi...
Toâi tieáp tuïc ra ñi vaø hoâ lôùn: "Toâi saün saøng phuïc vuï baát cöù ai muoán". Chieàu hoâm ñoù, coù moät cuï giaø ngoû yù thueâ toâi vaø ñeå ñeàn buø, cuï cho toâi nhöõng ñoàng baïc maø aâm thanh vang leân nhö baûn nhaïc. Nhöng toâi caûm thaáy khoâng caàn tieàn baïc, cho neân ñaønh tieáp tuïc ra ñi.
Toâi tieáp tuïc ra ñi vaø tieán gaàn ñeán moät caên nhaø xinh ñeïp. Moät em beù gaùi xinh ñeïp chaøo toâi vaø ñeà nghò vôùi toâi: "Toâi thueâ anh vaø buø laïi, toâi seõ taëng cho anh nuï cöôøi cuûa toâi". Toâi caûm thaáy do döï. Moät nuï cöôøi seõ keùo daøi bao laâu? Chæ trong chôùp nhoaùng, coâ beù ñaõ bieán vaøo boùng toái...
Khi toâi rôøi boû caên nhaø xinh ñeïp, thì trôøi cuõng ñaõ toái. Toâi ngaõ ngöôøi treân thaûm coû vaø nguû thieáp. Saùng ngaøy hoâm sau, toâi thöùc giaác trong söï meät moûi. Khi maët trôøi vöøa leân, toâi ñi laàn ra baõi bieån. Moät caäu beù ñang chôi ñuøa treân caùt. Vöøa thaáy toâi, noù ngaång ñaàu leân, mæm cöôøi nhö theå ñaõ töøng quen bieát vôùi toâi. Moät luùc sau, noù noùi vôùi toâi: "Toâi saün saøng thueâ anh vaø buø laïi, toâi khoâng coù gì ñeå cho anh caû". Toâi ñoùn nhaän ngay giao keøo cuûa caäu beù. Vaø chuùng toâi baét ñaàu chôi ñuøa vôùi nhau treân baõi caùt. Nhöõng ngöôøi qua laïi ngoû yù muoán thueâ toâi, nhöng toâi töø choái, bôûi vì töø ngaøy hoâm ñoù, toâi môùi thöïc söï caûm thaáy mình laø moät con ngöôøi töï do.
Khoâng gì quyù baèng ñoäc laäp töï do: khoâng chöøng caâu khaåu hieäu quen thuoäc naøy öùng duïng moät caùch raát xaùc thöïc vaøo ñôøi soáng Ñöùc Tin cuûa chuùng ta... Chuùng ta tuyeân xöng Chuùa Gieâsu laø Ñaáng Cöùu Thoaùt, bôûi vì Ngaøi ñeán ñeå giaûi phoùng chuùng ta, Ngaøi ñeán ñeå laøm cho chuùng ta ñöôïc töï do. Vaø töï do maø Ngaøi mang laïi cho chuùng ta laø gì neáu khoâng phaûi laø töï do khoûi toäi loãi, töï do khoûi ñam meâ, töï do khoûi ích kyû, töï do khoûi danh voïng, tieàn baïc vaø taát caû nhöõng gì raøng buoäc con ngöôøi...

06 Thaùng Baûy
Thieân Chuùa Trong AÙnh Maét

Theo moät caâu chuyeän coå tích cuûa ngöôøi Nhaät Baûn, ngaøy xöa, coù moät ñoâi vôï choàng soáng raát haïnh phuùc beân caïnh moät ñöùa con gaùi nhoû. Ngöôøi choàng laø moät hieäp só samourai, nhöng anh chæ soáng khieâm toán trong moät khu vöôøn nhoû ôû ñoàng queâ. Ngöôøi vôï laø moät ngöôøi traàm laëng ñeán ñoä nhuùt nhaùt. Chò khoâng bao giôø muoán ra khoûi nhaø.
Moät hoâm, nhaân dòp leã ñaêng quang cuûa Nhaät hoaøng, vôùi tö caùch laø moät hieäp só, ngöôøi choàng caûm thaáy coù boån phaän phaûi veà kinh ñoâ ñeå baùi laïy quaân vöông. Sau khi ñaõ laøm xong nghóa vuï cuûa moät hieäp só, anh gheù ra chôï mua quaø cho vôï con. Rieâng cho ngöôøi vôï, anh mua moät taám göông soi maët baèng baïc...
Ñoùn nhaän moùn quaø, ngôøi ñaøn baø bôõ ngôõ voâ cuøng: chò chöa bao giôø troâng thaáy moät taám göông, chò chöa moät laàn nhìn thaáy maët mình. Do ñoù, vöøa nhìn thaáy maët mình trong göông, ngöôøi vôï môùi ngaïc nhieân hoûi choàng: "Ngöôøi ñaøn baø naøy laø ai?". Ngöôøi ñaøn oâng mæm cöôøi ñaùp: "Mình khoâng ñoaùn ñöôïc ñoù laø göông maët kieàu dieãm cuûa mình sao?".
Moät thôøi gian sau, ngöôøi ñaøn baø laâm beänh naëng. Tröôùc khi cheát, baø caàm tay ñöùa con gaùi vaø noùi nhoû: "Meï khoâng coøn soáng treân maët ñaát naøy nöõa. Saùng chieàu, con haõy nhìn vaøo taám göông naøy vaø seõ thaáy meï".
Sau khi ngöôøi meï qua ñôøi, sôùm toái, luùc naøo ñöùa con gaùi ngaây ngoâ cuõng nhìn vaøo taám göông vaø noùi chuyeän vôùi chính hình aûnh cuûa noù. Noù noùi chuyeän vôùi hình trong taám göông nhö vôùi chính meï noù.
Ngaøy kia, baét gaëp ñöùa con gaùi ñaùng noùi chuyeän vôùi chính mình noù trong taám göông, ngöôøi cha tra hoûi, ñöùa con gaùi môùi traû lôøi: "Ba nhìn kìa, meï con khoâng coù veû meät moûi vaø xanh xao nhö luùc bò beänh. Meï luùc naøo cuõng treû vaø cuõng mæm cöôøi vôùi con".
Nghe theá, ngöôøi ñaøn oâng khoâng caàm noåi nöôùc maét, nhöng khoâng muoán cho noù bieát söï thaät, oâng noùi vôùi noù: "Neáu con nhìn vaøo göông ñeå thaáy meï con, thì ba cuõng nhìn vaøo con ñeå thaáy meï con".
Tha nhaân chính laø taám göông phaûn chieáu göông maët cuûa chuùng ta. Khi chuùng ta laïc quan, khi chuùng ta vui töôi, khi chuùng ta yeâu ñôøi, khi chuùng ta hoøa nhaõ chuùng ta seõ nhaän ra neùt ñoù treân khuoân maët cuûa nhöõng ngöôøi xung quanh. Traùi laïi, khi chuùng ta cau coù, khi chuùng ta giaän döõ, khi chuùng ta buoàn phieàn, khi chuùng ta thaát voïng, chuùng ta cuõng seõ thaáy ñöôïc nhöõng neùt aáy treân göông maët cuûa ngöôøi khaùc...
Tha nhaân cuõng chính laø hình aûnh cuûa Thieân Chuùa. Neáu ñöùa con coù theå nhìn thaáy göông maët khoûe maïnh, vui töôi cuûa ngöôøi meï trong taám göông, neáu ngöôøi cha nhìn thaáy hình aûnh cuûa ngöôøi vôï trong ñöùa con, thì vôùi aùnh maét cuûa tin yeâu chuùng ta cuõng coù theå nhìn thaáy göông maët Tình Yeâu cuûa Thieân Chuùa trong moïi ngöôøi.
Coù Thieân Chuùa trong aùnh maét, nhìn thaáy Thieân Chuùa trong moïi ngöôøi, chuùng ta seõ thaáy raèng ñôøi coù yù nghóa, tha nhaân khoâng phaûi laø hoûa nguïc ñaùng xa laùnh...
Chuùng ta haõy nhìn vaøo taám göông cuûa tha nhaân vôùi nuï cöôøi cuûa treû thô ñeå luoân luoân nhaän ra ñöôïc boä maët Tình Yeâu cuûa Thieân Chuùa trong moïi ngöôøi.

07 Thaùng Baûy
Ñeå Cho Loøng Tha Thöù Tieáp Tuïc Hieän Höõu

Chuyeän "Nghìn leû moät ñeâm" cuûa Ba Tö coù keå laïi moät phieân toøa nhö sau:
Coù hai ngöôøi anh em ruoät noï baét choùi ñöôïc thuû phaïm gieát cha mình. Hoï loâi keùo teân saùt nhaân ñeán tröôùc quan toøa vaø yeâu caàu xöû theo luaät maét ñeàn maét raêng ñeàn raêng. Keû saùt nhaân ñaõ duøng ñaù ñeå neùm cheát cha cuûa hoï, thì haén cuõng phaûi bò neùm ñaù theo nhö luaät ñaõ quy ñònh... Tröôùc maët quan toøa, teân saùt nhaân ñaõ thuù nhaän taát caû toäi loãi cuûa mình. Nhöng tröôùc khi bò ñem ra xöû, haén chæ xin moät aân hueä, ñoù laø ñöôïc trôû veà nhaø trong voøng ba ngaøy ñeå giaûi quyeát moïi vaán ñeà coù lieân quan ñeán moät ngöôøi chaùu ñöôïc kyù thaùc cho haén troâng coi töø nhoû. Sau thôøi haïn ñoù, haén seõ trôû laïi ñeå chòu xöû töû... Quan toøa xem chöøng nhö khoâng tin ôû lôøi cam keát cuûa teân töû toäi. Giöõa luùc quan toøa ñang do döï, thì trong ñaùm ñoâng nhöõng ngöôøi tham döï phieân toøa, coù moät ngöôøi giô tay cam keát: "Toâi xin ñöùng ra baûo ñaûm cho lôøi cam keát cuûa töû toäi. Neáu sau ba ngaøy, haén khoâng trôû laïi, toâi seõ cheát theá thay cho haén".
Teân töû toäi ñöôïc töï do trong ba ngaøy ñeå giaûi quyeát vieäc gia ñình. Sau ñuùng kyø haïn ba ngaøy, giöõa luùc moïi ngöôøi ñang chôø ñôïi ñeå chöùng kieán cuoäc haønh quyeát, haén hieân ngang böôùc ra giöõa phaùp tröôøng vaø doõng daïc tuyeân boá: "Toâi ñaõ giaûi quyeát moïi vieäc trong gia ñình. Giôø ñaây, ñuùng theo lôøi cam keát, toäi xin trôû laïi ñaây ñeå chòu toäi. Toâi muoán trung thaønh vôùi lôøi cam keát cuûa toâi ñeå ngöôøi ta seõ khoâng noùi: Chöõ tín khoâng coøn treân maët ñaát naøy nöõa".
Sau lôøi phaùt bieåu doõng daïc cuûa keû töû toäi, ngöôøi ñaøn oâng ñaõ ñöùng ra baûo laõnh cho haén cuõng ra giöõa ñaùm ñoâng vaø tuyeân boá: "Phaàn toâi, sôû dó toâi ñöùng ra baûo laõnh cho ngöôøi naøy, laø vì toâi khoâng muoán ñeå cho ngöôøi ta noùi: Loøng quaûng ñaïi khoâng coøn treân maët ñaát naøy nöõa".
Sau hai lôøi tuyeân boá treân , ñaùm ñoâng boãng trôû neân thinh laëng. Döôøng nhö ai cuõng caûm thaáy ñöôïc môøi goïi ñeå theå hieän nhöõng gì laø cao quyù nhaát trong loøng ngöôøi...
Töø giöõa ñaùm ñoâng, hai ngöôøi thanh nieân boãng tieán ra vaø noùi vôùi quan toøa: "Thöa ngaøi, chuùng toâi xin tha cho keû ñaõ gieát cha chuùng toâi, ñeå ngöôøi ta seõ khoâng coøn noùi: Loøng tha thöù khoâng coøn hieän höõu treân maët ñaát naøy nöõa".
Giöõa sa maïc caèn coãi, moät cuïm coû hay moät caùnh hoa daïi laø caû moät baàu trôøi hy voïng cho nhöõng ngöôøi laïc loõng. Giöõa sa maïc noùng chaùy, moät tieáng suoái roùc raùch laø caû moät nguoàn hy voïng traøn treà cho nhöõng ai ñang ñoùi khaùt... Giöõa moät xaõ hoäi khoâ caèn tình ngöôøi, giöõa moät xaõ hoäi maø nhöõng giaù trò tinh thaàn vaø ñaïo ñöùc ñaõ bò boùp ngheït, chöùng töø cuûa ngöôøi tín höõu Kitoâ caàn thieát hôn bao giôø heát. Giöõa bieån khôi muø môø, coù bieát bao keû chôùi vôùi ñang caàn moät chieác phao cuûa chöõ tín, cuûa loøng thaønh, cuûa loøng quaûng ñaïi, cuûa söï tha thöù...
Ngöôøi tín höõu Kitoâ phaûi soáng theá naøo ñeå ngöôøi ta coù theå noùi; Nieàm tin vaøo cuoäc soáng, yù nghóa cuûa cuoác ñôøi vaãn coøn chaùy saùng giöõa xaõ hoäi.
Ngöôøi tín höõu Kitoâ phaûi soáng theá naøo ñeå ngöôøi ta coù theå noùi: Thieân Chuùa vaãn tieáp tuïc yeâu thöông con ngöôøi.
Ngöôøi tín höõu Kitoâ phaûi soáng theá naøo ñeå ngöôøi ta coù theå noùi: Con ngöôøi vaãn coù theå yeâu thöông nhau vaø soáng cho nhau.
Ngöôøi tín höõu Kitoâ phaûi soáng theá naøo ñeå ngöôøi ta coù theå noùi: Toân giaùo khoâng laø thuoác phieän meâ hoaëc quaàn chuùng, nhöng laø söùc maïnh ñeå caûi thieän xaõ hoäi.

08 Thaùng Baûy
Söï Hieän Dieän Cuûa Con Deâ

Ñeå khuyeân chuùng ta chaáp nhaän cuoäc soáng, ngöôøi Ñöùc thöôøng keå caâu chuyeän sau ñaây:
Coù moät nhaø hieàn trieát noï chuyeân coá vaán giuùp ñôõ cho nhöõng ai gaëp buoàn phieàn, chaùn naûn trong cuoäc soáng. Baát caù ai ñeán xin chæ baûo cuõng ñeàu nhaän ñöôïc lôøi khuyeân thieát thöïc... Moät hoâm, coù moät ngöôøi thôï may maët maøy thieåu naõo chaïy ñeán xin caàu cöùu. Gia ñình oâng goàm coù oâng, vôï oâng vaø baûy ñöùa con trai nhoû. Taát caû chen chuùc nhau trong moät caên nhaø gaàn nhö ñoå naùt. Ngöôøi vôï phaûi la heùt suoát ngaøy vì bò söï quaáy phaù cuûa baûy ñöùa con. Xöôûng may cuûa oâng luùc naøo cuõng loän xoän, baån thæu vì nhöõng nghòch ngôïm cuûa luõ con. Theâm vaøo ñoù laø nhöõng tieáng la heùt, khoùc nheø suoát ngaøy, khieán ngöôøi thôï may khoâng theå chuù taâm laøm vieäc ñöôïc.
Nghe xong caâu chuyeän, nhaø hieàn trieát môùi ñeà nghò vôùi ngöôøi thôï may nhö sau: "Anh haõy ra chôï mua cho kyø ñöôïc moät con deâ, roài daét noù veà coät ngay trong xöôûng may cuûa anh". Ngöôøi ñaøn oâng ñaøng thöông khoâng ñoaùn ñöôïc aån yù cuûa nhaø hieàn trieát, nhöng ñaët taát caû tin töôûng vaøo oâng, cho neân anh veà thu gom heát tieàn cuûa trong nhaø ñeå ra chôï mua cho kyø ñöôïc con deâ.
Chuùng ta haõy töôûng töôïng: söï hieän dieän cuûa con deâ trong xöôûng may seõ giuùp ñöôïc gì cho anh ta? Con vaät hoâi haùm aáy khoâng nhöõng phoùng ueá nhô baån laïi suoát ngaøy coøn keâu nhöõng tieáng khoâng eâm tai chuùt naøo. Caùi xöôûng may chæ trong moät ngaøy ñaõ bieán thaønh moät chuoàng suùc vaät baån thæu khoâng theå chòu ñöïng ñöôïc... Ngöôøi thôï may laïi ñeán than phieàn vôùi nhaø hieàn trieát vì söï hieän dieän cuûa con deâ. Luùc baáy giôø, nhaø hieàn trieát môùi baûo anh: "Anh haõy töùc khaéc mang noù ra chôï vaø baùn laïi cho ngöôøi khaùc". Ngöôøi ñaøn oâng caûm thaáy nhö nheï nhoõm caû ngöôøi. Anh daét con vaät ra chôï. Trong khi ñoù, ôû nhaø, vôï anh mang nöôùc vaøo taåy ueá caùi xöôûng may. Baûy ñöùa nhoùc con cuûa anh baét ñaàu trôû laïi xöôûng may vaø hoø heùt trôû laïi. Ngöôøi ñaøn oâng nhìn xuoáng xöôûng may roài mæm cöôøi nhìn maáy caäu con trai cuûa anh ñang chaïy nhaûy la heùt. Anh töï nhuû: duø sao, tieáng la heùt cuûa maáy ñöùa con cuûa anh, so vôùi tieáng keâu cuûa con vaät dô baån, vaãn deã chòu hôn... Vaø chöa bao giôø anh caûm thaáy haïnh phuùc hôn ngaøy hoâm ñoù.
Taâm lyù thoâng thöôøng, chuùng ta deã coù thaùi ñoä "ñöùng nuùi naøy nhìn nuùi noï". Nhöõng caùi quen thuoäc, nhöõng caùi tröôùc maët, nhöõng caùi thöôøng ngaøy, nhöõng caùi nhoû beù thöôøng deã bò khinh thöôøng...
Mang laáy thaân phaän con ngöôøi, soáng troïn veïn kieáp ngöôøi, Chuùa Gieâsu maëc cho taát caû moïi thöïc taïi cuûa cuoäc soáng moät yù nghóa môùi, moät giaù trò môùi. Chæ qua nhöõng thöïc taïi töøng ngaøy, chæ qua caùc sinh hoaït haøng ngaøy con ngöôøi môùi coù theå gaëp gôõ ñöôïc Thieân Chuùa.
Giaù trò cuûa moãi moät phuùt giaây hieän taïi chính laø mang naëng söï hieän dieän cuûa chính Chuùa. Giaù trò cuûa cuoäc soáng chính laø ñöôïc deät baèng nhöõng gaëp gôõ trieàn mieân giöõa Thieân Chuùa vaø con ngöôøi...
Khoâng ai trong chuùng ta choïn löïa ñeå ñöôïc sinh ra. Khoâng ai trong chuùng ta choïn löïa cha meï vaø gia ñình ñeå ñöôïc sinh ra. Coù ngöôøi sinh ra trong caûnh giaøu sang phuù quyù. Coù ngöôøi sinh ra trong caûnh ngheøo naøn. Coù ngöôøi thoâng minh. Coù ngöoøi ñaàn ñoän... Moãi ngöôøi chuùng ta ñeán trong cuoäc ñôøi vôùi moät haønh trang coù saün. Chuùa môøi goïi chuùng ta ñoùn nhaän cuoäc ñôøi nhö moät Hoàng AÂn cuûa Chuùa. Ngaøi môøi goïi chuùng ta ñoùn nhaän töøng phuùt giaây cuûa cuoäc soáng nhö moät aân hueä... Noùi nhö Thaùnh Phaoloâ: "Taát caû ñeàu laø aân suûng cuûa Chuùa": taát caû ñeàu phaûi ñöôïc ñoùn nhaän vôùi loøng bieát ôn vaø tín thaùc.

09 Thaùng Baûy
Nuï Hoân Cuûa Ñöùa Beù

Ngöôøi AÛ Raäp thöôøng keå caâu chuyeän nguï ngoân nhö sau:
Moät oâng laõo teân laø Bi Quan, ñaõng trí vaø voâ tình ñeán ñoä khoâng coøn nhôù ñöôïc mình ñaõ moät laàn traûi qua tuoåi hoa nieân. Kyø thöïc, caû cuoäc soáng, döôøng nhö oâng chöa bao giôø bieát soáng laø gì. OÂng ñaõ khoâng hoïc bieát soáng, cho neân cuõng khoâng hoïc cheát caùch naøo cho hôïp lyù, cho xöùng ñaùng vôùi con ngöôøi...
OÂng khoâng coù hy voïng, cuõng chaúng coù öu tö. OÂng khoâng bieát cöôøi cuõng chaúng bieát khoùc. Khoâng gì treân traàn gian naøy coù theå gaây ñöôïc söï chuù yù vaø ngaïc nhieân cho oâng. Suoát ngaøy, oâng ngoài tröôùc cöûa leàu, nhìn trôøi maø khoâng bieát trôøi xanh hay trôøi ñuïc...
Ngaøy kia, coù ngöôøi tìm ñeán vaán keá vì nghó raèng tuoåi ñôøi choàng chaát, oâng haún phaûi laø baäc thoâng thaùi khoân ngoan. Khoâng maáy choác, thieân haï tuoân ñeán caên leàu ñeå tham khaûo yù kieán... Nhöõng ngöôøi thanh nieân hoûi oâng: "Laøm theá naøo ñeå coù ñöôïc nieàm vui?". OÂng traû lôøi: "Nieàm vui laø moät baøy veõ cuûa nhöõng keû ngu doát".
Nhöõng ngöôøi coù taâm huyeát phuïc vuï ñeán xin oâng chæ giaùo ñeå trôû neân ngöôøi höõu duïng cho xaõ hoäi. Hoï hoûi oâng: "Laøm theá naøo ñeå xaû thaân phuïc vuï ngöôøi anh em moät caùch höõu hieäu?". OÂng traû lôøi: "Ai xaû thaân hy sinh cho nhaân loaïi, ngöôøi ñoù laø moät thaèng ñieân".
Caùc baäc phuï huynh ñeán hoûi oâng: "Laøm theá naøo ñeå höôùng daãn con caùi treân ñöôøng ngay neûo chính?". OÂng traû lôøi: "Con caùi chæ laø loaøi raén ñoäc. Chuùng chæ coù theå phun ra noïc ñoäc maø thoâi".
Caùc ngheä só, thi só cuõng ñeán xin chæ giaùo ñeå dieãn taû ñöôïc nhöõng gì laø cao quyù nhaát trong taâm hoàn, oâng traû lôøi: "Toát nhaát laø neân thinh laëng". Nhöõng lôøi chæ giaùo cuûa con ngöôøi chöa bieát soáng, bieát yeâu, bieát cheát aáy khoâng maáy choác ñöôïc quaûng baù treân khaép theá giôùi. Tình yeâu, loøng thieän haûo, ngheä thuaät khoâng maáy choác bieán khoûi Traùi ñaát. Cuoäc soáng con ngöôøi chìm ngaäp trong aûm ñaïm buoàn thaûm...
Nhaän thaáy nhöõng tai haïi do nhöõng lôøi chæ giaùo cuûa oâng laõo Bi Quan gaây ra treân maët ñaát, cho neân Thöôïng ñeá môùi tìm caùch chöõa trò. Thì ra, suoát caû ñôøi, oâng laõo naøy chöa heà nhaän ñöôïc moät caùi hoân naøo. Theá laø Thöôïng ñeá môùi sai moät em beù ñeán vôùi oâng laõo. Ñöùa beù ñaõ vaâng leänh Thöôïng ñeá, noù tìm ñeán vôùi oâng laõo Bi Quan, baù laáy coå oâng vaø ñaët leân goø maù saàn suø cuûa oâng moät nuï hoân... OÂng laõo nhö söïc tænh. Laàn ñaàu tieân trong ñôøi, oâng bieát ngaïc nhieân vaø ngaây ngaát. OÂng môû maét nhìn ñöùa beù, nhìn vaøo cuoäc ñôøi, roài nhaém maét xuoâi tay maø nuï cöôøi vaãn coøn töôi nôû treân moâi nhôø nuï hoân cuûa ñöùa beù.
Coâ ñôn laø nguyeân nhaân laøm cho con ngöôøi bi quan. Ngöôøi coâ ñôn khoâng nhöõng khoâng caûm nhaän ñöôïc tình yeâu maø cuõng khoâng bieát yeâu.
Tín höõu Kitoâ phaûi laø ngöôøi laïc quan bôûi vì hoï caûm nhaän ñöôïc Tình Yeâu cuûa Chuùa vaø ñöôïc môøi goïi ñeå loan baùo vaø san seû tình yeâu aáy cho ngöôøi khaùc.
Coù bieát bao nhieâu taâm hoàn giaø nua vì khoâng caûm nhaän ñöôïc tình yeâu, vì khoâng tìm thaáy yù nghóa cho cuoäc soáng. Coù bieát bao nhieâu taâm hoàn khoâ caèn, chai ñaù vì khoâng heà nhaän ñöôïc moät nghóa cöû yeâu thöông cuûa nhöõng ngöôøi xung quanh...
Ngöôøi tín höõu Kitoâ khoâng nhöõng soáng laïc quan, nhöng coøn coù söù meänh mang laïi tinh thaàn laïc quan cho nhöõng ngöôøi xung quanh. Coù bieát bao nhieâu ngöôøi xung quanh ñang chôø ñôïi moät caùi mæm cöôøi, moät nuï hoân, moät caùi baét tay, moät lôøi chaøo hoûi, moät cöû chæ an uûi, ñôõ naâng... Baàu trôøi cuûa cuoäc ñôøi seõ trong saùng bieát bao, neáu ngöôøi ngöôøi chæ bieát ñoái xöû vôùi nhau baèng Tình thaân aùi, söï töû teá, loøng quaûng ñaïi, tha thöù...

10 Thaùng Gieâng
 Haït Gioáng Cuûa Hy Voïng
 
Vaên haøo Shakespeare cuûa nöôùc Anh ñaõ noùi raèng: lieàu thuoác duy nhaát coøn laïi cho nhöõng ngöôøi khoán khoå chính laø nieàm Hy Voïng. Bao laâu coøn hy voïng, baáy laâu con ngöôøi muoán tieáp tuïc soáng.
 Nhöõng ngöôøi Myõ taïi moät thaønh phoá noï thöôøng truyeàn tuïng cho nhau nghe caâu chuyeän nuoâi nieàm hy voïng cuûa moät gia ñình noï nhö sau: Coù moät ñoâi vôï choàng noï vöøa yeâu ngöôøi cuõng laïi vöøa yeâu thieân nhieân. Ngoaøi naêm ñöùa con ruoät thòt ra, hoï coøn nhaän theâm naêm ñöùa con nuoâi. Nieàm vui chung cuûa moïi ngöôøi trong nhaø laø ñöôïc saên soùc vöôøn hoa vaø nhöõng thöù caây caûnh trong nhaø. Ngöôøi vôï töôûng chöøng nhö khoâng bieát theá naøo laø ñau khoå. Nhöng caû baàu trôøi nhö suïp xuoáng, vöôøn hoa trôû thaønh hoang taøn, khi ngöôøi choàng ngoä naïn, qua ñôøi. Keå töø ñoù, ngöôøi ñaøn baø khoâng coøn muoán ra khoûi nhaø nöõa. Thieáu baøn tay saên soùc cuûa baø, ngoâi vöôøn cuõng moãi luùc moät taøn luïi.
 Muøa ñoâng ñeán caøng laøm cho ngaøy thaùng caøng theâm aûm ñaïm hôn. Theá nhöng, moät böõa saùng noï, ngöôøi ñaøn baø boãng nghe tieáng cöôøi noùi vaø caøo xôùi trong ngoâi vöôøn. Keùo taám maøn cöûa soå phoøng nguû leân, baø thaáy caùc con cuûa baø ñang hì huïc xôùi ñaát. Tröôùc söï ngaïc nhieân cuûa baø, ngöôøi con caû trong gia ñình chæ mæm cöôøi ñaùp: "Maù seõ bieát khi muøa xuaân ñeán". Vaø nguyeân moät muøa ñoâng, ngaøy naøo caùc con cuûa baø cuõng ra vöôøn ñeå xôùi ñaát.
 Theá roài khi muøa xuaân ñeán, bao nhieâu hoa ñeïp ñeàu nôû roä trong vöôøn. Nhöõng haït gioáng maø nhöõng ngöôøi con ñaõ aâm thaàm gieo vaõi trong muøa ñoâng nay thöùc giaác böøng daäy laøm cho ngoâi vöôøn trôû thaønh töôi maùt, saëc sôõ.
 Cuøng vôùi haït gioáng cuûa caùc thöù hoa, nhöõng ngöôøi con ñaõ gieo vaøo loøng ngöôøi meï moät thöù haït gioáng khaùc: ñoù laø haït gioáng cuûa Hy Voïng. Chính nieàm hy voïng ñoù ñaõ ñem ngöôøi ñaøn baø trôû laïi cuoäc soáng vaø ñaùnh tan moïi buoàn phieàn trong taâm hoàn baø.
 Caâu chuyeän treân ñaây coù leõ cuõng chính laø böùc tranh cuûa khoâng bieát bao nhieâu thaêng traàm trong cuoäc soáng hieän taïi cuûa chuùng ta. Coù nhöõng ngaøy thaùng, moïi söï xem chöøng nhö voâ voïng. Coù nhöõng luùc maây muø cuûa khoå ñau bao phuû kín khieán chuùng ta khoâng coøn thaáy ñaâu laø loái thoaùt. Chính trong nhöõng luùc ñoù, chuùng ta haõy nhôù ñeán haït gioáng cuûa nieàm Hy Voïng. Thaùnh Phaoloâ ñaõ vieát trong thö göûi cho caùc tín höõu Roâma nhö sau: "Chính trong nieàm Hy Voïng maø chuùng ta ñöôïc cöùu thoaùt. Chính trong nieàm Hy Voïng ñoù, chuùng haõy nhìn thaáy Söùc Soáng ñang chôø ñôïi chuùng ta. Chính trong nieàm Hy Voïng ñoù, chuùng ta haõy nhìn thaáy nhöõng hoa traùi cuûa nhöõng haït gioáng maø chuùng ta ñaõ vaát vaû gieo vaõi.
 Moät ngöôøi Hoøa Lan vaø moät ngöôøi Myõ baøn veà yù nghóa cuûa hai laù côø quoác gia. Ngöôøi hoøa Lan phaùt bieåu moät caùch mæa mai nhö sau: laù côø cuûa chuùng toâi coù ba maøu: ñoû, traéng, xanh. Chuùng toâi töùc giaän ñoû caû ngöôøi leân, moãi khi chuùng toâi baøn ñeán thueá maù. Chuùng toâi run sôï ñeán traéng beäch caû ngöôøi moãi khi chuùng toâi nhaän ñöôïc giaáy thueá maù. Vaø chuùng toâi xanh nhö taøu laù sau khi ñaõ traû heát caùc thöù thueá. Ngöôøi Myõ cuõng noùi leân moät caûm töôûng töông töï moãi khi nhaän ñöôïc caùc thöù giaáy ñoøi nôï, nhöng laïi baûo raèng: buø laïi, chuùng toâi chæ thaáy toaøn caùc thöù sao.
 Sao treân baàu trôøi laø bieåu hieän cuûa chính nieàm Hy Voïng. Beân kia nhöõng vaát vaû thöû thaùch, beân kia nhöõng maát maùt, beân kia nhöõng thaát baïi khoå ñau, phaûi chaêng ngöôøi Kitoâ chuùng ta khoâng ñöôïc môøi goïi ñeå thaáy ñöôïc caùc ngoâi sao cuûa nieàm Hy Voïng.

11 Thaùng Baûy
Moät Quy Luaät Ñôn Sô

Hoâm nay Giaùo hoäi toân kính nhôù thaùnh Beâneâñictoâ, boån maïng cuûa toaøn theå Chaâu AÂu.
Vaøo cuoái theá kyû thöù 5, ñeá quoác La Maõ bò lung lay vì cuoäc xaâm laêng cuûa nhöõng ngöôøi maø theá giôùi Kitoâ taïi AÂu Chaâu goïi laø daân man di.
Moät ngöôøi thanh nieân thuoäc doøng doõi quyù toäc taïi mieàn trung nöôùc Italia muoán troán thoaùt khoûi cuoäc loaïn nhieãu nhöông aáy, cho neân ñaõ leo leân ngoïn nuùi Subiaco ñeå dìm mình trong cuoäc soáng aån daät. Chính giöõa nôi thanh tònh thoaùt tuïc aáy maø chaøng ñaõ nghe ñöôïc tieáng Chuùa phaùn trong taâm hoàn: coù nhieàu giaù trò cuûa ñeá quoác La Maõ caàn phaûi ñöôïc baûo toàn. Caøng ra söùc laøm vieäc ñeå ñem laïi söï thoáng nhaát vaø vaên minh cho caùc daân xaâm löôïc aáy.
Laáy nhöõng thoâi thuùc aáy laøm lyù töôûng cho cuoäc soáng, Beâneâñictoâ, ngöôøi thanh nieân quyù toäc aáy ñaõ quy tuï xung quanh mình moät soá ngöôøi ñoàng chí höôùng vaø thieát laäp tu vieän ñaàu tieân taïi Montecassino.
Chaøng ñaõ noùi vôùi Mauro, Placido vaø nhöõng ngöôøi moân ñeä ñaàu tieân nhö sau: "Chuùng ta giam mình trong boán böùc töôøng kieân coá khoâng phaûi laø ñeå xa caùch nhöõng ngöôøi khaùc, nhöng laø ñeå tieáp nhaän töø treân cao aùnh saùng cuûa Chuùa vaø thoâng ñaït cho theá giôùi, ñeå hoïc hoûi moät caùch saâu xa hôn neàn vaên minh vöøa Kitoâ giaùo vöøa nhaân baûn vaø laøm cho neàn vaên minh aáy chieáu saùng giöõa nhöõng ngöôøi anh em cuûa chuùng ta. Toân chæ cuûa chuùng ta laø thaäp giaù vaø caùi caøy, bôûi vì moät daân toäc chæ coù theå phaùt sinh vaø lôùn leân vôùi söï caàu nguyeän, nghieân cöùu hoïc hoûi vaø lao ñoäng".
Nhöõng ñieåm chính trong quy luaät cuûa chuùng ta laø: Haùt baûy laàn moät ngaøy ñeå ca tuïng Chuùa vaø laøm cho maøn ñeâm taêm toái cuõng ñöôïc aám cuùng vôùi lôøi ca tuïng naøy. Thöù ñeán, moãi ngaøy boû ra nhieàu giôø ñeå lao ñoäng ngoaøi ñoàng aùng, hoïc hoûi nhöõng söï treân trôøi vaø dòch laïi nhöõng taùc phaåm coå ñieån. Sau cuøng, phuïc vuï nhau nhö nhöõng ngöôøi anh em cuûa nhau, nhaát laø taïi baøn aên, laø nôi vöøa nghe ñoïc saùch vöøa thöôûng thöùc chuùt röôïu.
Vò thaùnh ñaõ ñöa ra chuùt quy luaät ñôn sô treân ñaây ñaõ ñöôïc choïn laøm boån maïng cuûa toaøn theå AÂu Chaâu, bôûi vì neàn vaên minh cuûa Kitoâ giaùo hieän nay, neàn vaên minh nhaân baûn cuûa theá giôùi ngaøy nay ñaõ phaùt sinh töø chính lyù töôûng cao quyù aáy: soáng chung trong yeâu thöông ñeå ca tuïng Chuùa vaø phuïc vuï con ngöôøi.
Giöõa côn khuûng hoaûng cuûa ñôøi soáng tu trì nhö ngöôøi ta ñang chöùng kieán hieän nay taïi haàu heát caùc nöôùc Taây phöông, ngöôøi ta laïi thaáy moät daáu hieäu ñaày hy voïng: caùc tu vieän soáng ñôøi chieâm nieäm vaãn tieáp tuïc thu huùt thanh nieân thieáu nöõ. Giöõa moät theá giôùi dö daät, nhöng troáng roãng, hôn bao giôø heát, ngöôøi ta caøng ngaøy caøng caûm thaáy coù nhu caàu phaûi caàu nguyeän, phaûi soáng keát hôïp vôùi Chuùa.
Ñôøi soáng tu trì, duø baát cöù döôùi hình thöùc naøo ñi nöõa, cuõng khoâng laø moät laån troán ñaày sôï haõi tröôùc theá gian... Ngöôøi tu só ñích thöïc xa laùnh theá gian, chöù khoâng xa laùnh con ngöôøi. Ngöôøi tu só ñích thöïc xa laùnh söï sa ñoïa cuûa theá gian, ñeå roài laïi kieán taïo moät xaõ hoäi nhaân baûn hôn, deã thôû hôn, deã soáng hôn.
Ñoù khoâng chæ laø söù meänh cuûa ngöôøi ñöôïc Chuùa choïn cho cuoäc soáng chieâm nieäm vaø caàu nguyeän, maø cuõng laø söù meänh cuûa moïi ngöôøi Kitoâ. Ngöôøi tín höõu Kitoâ luoân ñöôïc môøi goïi ñeå thoaùt tuïc, ñeå ñi ngöôïc laïi tinh thaàn cuûa theá tuïc, ñeå tieâu dieät nôi mình nhöõng söùc maïnh cuûa söï döõ ñeå ra söùc kieán taïo moät theá giôùi ñaùng soáng hôn. Soáng giöõa theá giôùi, nhöng khoâng thuoäc veà theá gian: ñoù laø theá ñöùng cuûa ngöôøi Kitoâ. Ôn goïi vaø söù meänh cuûa hoï laø kieán taïo Nöôùc Chuùa nghóa laø xaây döïng nhöõng giaù trò vónh cöûu ngay treân chính nhöõng caùi choùng qua ôû ñôøi naøy.

12 Thaùng Baûy
Nhöõng Nieàm Vui Nhoû

Bieát taän höôûng nhöõng nieàm vui nhoû trong cuoäc soáng: ñoù laø moät trong nhöõng bí quyeát cuûa haïnh phuùc.
Ngöôøi Nhaät Baûn thöôøng keå caâu chuyeän nhö sau: Moät ngöôøi ñaøn oâng noï ñi qua moät caùnh ñoàng, thình lình bò coïp ñuoåi... Anh ta chaïy baùn soáng baùn cheát maø vaãn khoâng tìm ra choã dung thaân. Anh chaïy maõi ñeå roài cuoái cuøng thaáy mình ñöùng beân bôø vöïc thaúm. Phía sau löng, con coïp vaãn khoâng buoâng tha. Khoâng coøn bieát laøm gì nöõa, ngöôøi ñaøn oâng phaûi laáy söùc ñeå ñu leân moät caønh caây baéc qua vöïc thaúm. Nhìn xuoáng döôùi thung luõng, anh ta laïi thaáy moät con coïp khaùc cuõng ñang naèm chôø chöïc. Ngöôøi ñaøn oâng ñaùng thöông chæ coøn nieàm hy voïng duy nhaát: ñoù laø naèm chôø ñôïi cho ñeán khi hai thuù vaät meät moûi boû ñi... Chôø ñôïi trong lo sôï vaãn laø cöïc hình lôùn lao nhaát ñoái vôùi con ngöôøi.
Giöõa luùc anh ta ñang phaûi chieán ñaáu vôùi sôï haõi vaø meät moûi, thì tình côø boãng coù hai con chuoät boãng töø ñaâu xuaát hieän treân chính caønh caây anh ñang ñu vaøo. Hai con vaät baét ñaàu gaëm nhaám lôùp voû xung quanh caønh caây. Bình thöôøng, chuoät laø moät trong nhöõng loaøi thuù maø anh gôùm ghieác nhaát vì söï dô baån cuûa noù. Tieáng keâu cuûa noù cuõng laø moät aâm thanh laøm cho loã tai anh khoù chòu. Theá nhöng, trong côn sôï haõi toät cuøng naøy, ngöôøi ñaøn oâng boãng nhìn thaáy hai con chuoät thaät ñaùng yeâu. Nhöõng haøm raêng muõm móm cuûa chuùng troâng deã thöông laøm sao! Tieáng keâu cuûa hai con vaät cuõng trôû thaønh moät aâm thanh eâm dòu hôn tieáng gaàm theùt cuûa hai con coïp.
Giöõa luùc anh ñang theo doõi töøng ñoäng taùc cuûa hai con chuoät, thì moät con chim boãng töø ñaâu bay laïi, thaû rôùt treân caønh caây moät traùi daâu röøng. Anh ñöa tay nhaët laáy traùi daâu vaø thöôûng thöùc höông vò ngoït ngaøo cuûa traùi röøng boãng neân thô ñaùng yeâu laï luøng.
Thieân Chuùa taïo döïng con ngöôøi ñeå ñöôïc soáng haïnh phuùc vaø haïnh phuùc ngay töø treân coõi ñôøi naøy. Do ñoù, haïnh phuùc khoâng chæ ñeán trong cuoäc soáng mai haäu, haïnh phuùc khoâng haún naèm ôû ngoaøi taàm tay vôùi con ngöôøi. Kitoâ giaùo khoâng chæ höôùng chuùng ta ñeán haïnh phuùc ñôøi sau, nhöng coøn môøi goïi chuùng ta höôûng nieàm haïnh phuùc aáy trong coõi ñôøi naøy.
Mang laáy thaân phaän con ngöôøi, nhaäp cuoäc vaøo traàn gian naøy, Chuùa Gieâsu nhö mang haïnh phuùc Thieân Ñaøng ñeán vôùi con ngöôøi. Ngaøi môøi goïi chuùng ta höôûng nieàm haïnh phuùc aáy, Ngaøi noùi vôùi chuùng ta raèng cuoäc soáng traàn gian naøy laø moät cuoäc ñôøi ñaùng soáng. Chaáp nhaän cuoäc soáng, chaáp nhaän chính baûn thaân, chaáp nhaän ngay caû nhöõng nghòch caûnh trong cuoäc soáng: ñoù chính laø bí quyeát cuûa haïnh phuùc treân ñôøi naøy.
Bí quyeát cuûa haïnh phuùc cuõng chính laø bieát ñoùn nhaän nhöõng nieàm vui nhoû trong cuoäc soáng moãi ngaøy. Coù nhöõng ngaøy tuø ñaøy, chuùng ta môùi thaáy ñöôïc giaù trò cuûa hai chöõ töï do. Coù soáng xa gia ñình, chuùng ta môùi nhung nhôù nhöõng ngaøy soáng beân nhöõng ngöôøi thaân. Coù nhöõng luùc naèm quaèn quaïi treân giöôøng beänh, chuùng ta môùi thaáy ñöôïc giaù trò cuûa söùc khoûe... Cuoäc soáng cuûa chuùng ta traøn ngaäp nhöõng nieàm vui nhoû maø chæ khi naøo maát ñi, chuùng ta môùi caûm thaáy luyeán tieác.
"Haõy quaúng gaùnh lo ñi vaø vui soáng": ñoù laø lôøi keâu goïi Chuùa Gieâsu khoâng ngöøng nhaén göûi cho chuùng ta khi Ngaøi môøi goïi chuùng ta chieâm ngaém hoa hueä ngoaøi ñoàng vaø chim choùc treân röøng... Haõy quaúng gaùnh lo ñi vaø vui soáng coù nghóa laø ñoùn nhaän töøng phuùt giaây trong cuoäc soáng vôùi caûm meán vaø haân hoan. Haõy quaúng gaùnh lo ñi vaø vui soáng cuõng coù nghóa laø bieát nhìn thaáy xuyeân qua nhöõng maát maùt, thua thieät, vaø ngay caû toäi loãi, baøn tay quan phoøng naâng ñôõ cuûa Chuùa... Chuùa Gieâsu khoâng bao giôø loan baùo caùi cheát moät caùch rieâng reõ, Ngaøi luoân gaén lieàn noù vôùi söï Phuïc Sinh.

13 Thaùng Baûy
Nieàm Vui Vaø Kho Taøng

Theo moät baûng thoáng keâ thì haèng naêm taïi Hoa Kyø, coù khoaûng 60 trieäu toa baùc só cho mua thuoác Valium. Valium hieän nay ñöôïc xem laø loaïi thuoác an thaàn coâng hieäu nhaát.
Noùi chung, xem chöøng nhö vaên minh caøng tieán boä, con ngöôøi caøng baát an. Nieàm vui ñích thöïc trong taâm hoàn döôøng nhö ñaõ voã caùnh bay xa.
Nhöng an bình vaø vui töôi laø vaán ñeà soáng coøn cuûa con ngöôøi. Ñaït ñöôïc taát caû, coù taát caû nhöng khoâng coù nieàm vui trong taâm hoàn, thì soáng nhö theá chaúng khaùc naøo nhö moät thaây cheát.
Ngöôøi Ai Caäp thôøi coå tin raèng khi cheát con ngöôøi phaûi trình dieän tröôùc thaàn Osires ñeå traû lôøi cho hai caâu hoûi: "Ngöôi coù tìm thaáy nieàm vui khoâng? Ngöôi coù mang laïi nieàm vui cho ngöôøi khaùc khoâng?". Soá phaän ñôøi ñôøi cuûa hoï tuøy thuoäc vaøo caùch hoï traû lôøi cho hai caâu hoûi aáy.
Soá phaän ñôøi ñôøi cuûa con ngöôøi, töông quan cuûa con ngöôøi vôùi Thieân Chuùa tuøy thuoäc ôû nieàm vui cuûa hoï trong cuoäc soáng naøy.
Moät ngaøy kia, ngöôøi ta hoûi nhaïc só Franz Joseph Haydn taïi sao nhaïc toân giaùo cuûa oâng luùc naøo cuõng vui töôi? Nhaø nhaïc só taøi ba cuûa theá kyû thöù 18 ñaõ traû lôøi nhö sau: "Toâi khoâng theå laøm khaùc hôn ñöôïc. Toâi vieát nhaïc theo nhöõng caûm xuùc cuûa toâi. Khi toâi nghó veà Chuùa, traùi tim toâi traøn ngaäp nieàm vui ñeán noãi caùc noát nhaïc nhö nhaûy muùa tröôùc ngoøi buùt cuûa toâi". Ngöôøi tín höõu Kitoâ, theo ñònh nghóa, khoâng theå khoâng laø ngöôøi cuûa nieàm vui. Hoï phaûi vui möøng bôûi vì Thieân Chuùa chính laø gia nghieäp cuûa hoï, bôûi vì taâm hoàn cuûa hoï luoân coù Chuùa.
Trong quyeån saùch coù töïa ñeà "Nhöõng söï thuoäc veà Chuùa Thaùnh Thaàn", Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ vieát nhö sau: "Ñöùc Kitoâ ñeán ñeå mang laïi nieàm vui: nieàm vui cho con caùi, nieàm vui cho cha meï, nieàm vui cho gia ñình vaø baïn höõu, nieàm vui cho coâng nhaân vaø trí thöùc, nieàm vui cho ngöôøi beänh taät, giaø caû, nieàm vui cho toaøn nhaân loaïi. Theo ñuùng nghóa, nieàm vui laø troïng taâm cuûa söù ñieäp Kitoâ vaø yù löïc cuûa Phuùc AÂm. Chuùng ta haõy laø söù giaû cuûa nieàm vui".
Nhöng nieàm vui khoâng phaûi laø moät kho taøng coù saün: noù ñoøi hoûi phaûi ñöôïc kieán taïo. Ngöôøi ta kieán taïo nieàm vui baèng caùch laøm cho ngöôøi khaùc ñöôïc vui. Caøng chia seû, caøng trao ban, nieàm vui caøng lôùn maïnh.
Moãi ngaøy chuùng ta van xin ngöôøi khaùc khoâng bieát bao nhieâu laàn: xin vui loøng. Chuùng ta xin ngöôøi "vui loøng", nhöng chuùng ta laïi khoâng muoán laøm cho loøng mình vui leân. Neáu chuùng ta muoán ngöôøi khaùc "vui loøng" ñeå ban aân hueä cho chuùng ta, thì coù leõ chuùng ta phaûi laøm cho loøng mình vui leân baèng boä maët vui töôi hôùn hôû cuûa chuùng ta, baèng nhöõng chia seû vui töôi cuûa chuùng ta, baèng nhöõng nuï cöôøi vui töôi cuûa chuùng ta, baèng nhöõng chòu ñöïng vui töôi cuûa chuùng ta.

14 Thaùng Baûy
Töï Do Ñích Thöïc

Trong taäp thô mang töïa ñeà Gitanjali, thi haøo Tagore ñaõ coù baøi thô veà tuø nhaân nhö sau:
"Hôõi tuø nhaân, haõy noùi cho ta hay ai ñaõ xieàng xích ngöôi. Tuø nhaân ñaùp, thöa chính laø chuû toâi. Toâi ñaõ muoán thaéng vöôït moïi ngöôøi, baèng cuûa caûi vaø quyeàn löïc, cho neân toâi ñaõ vô veùt vaøo kho taøng cuûa toâi taát caû tieàn baïc cuûa chuû. Meät moûi vì cuoäc chaïy ñua theo tieàn cuûa toâi, cuoái cuøng toâi ñaõ thieáp nguû ngay treân chính giöôøng cuûa chuû toâi. Khi thöùc daäy, toâi thaáy mình ñaõ bò giam haõm ngay treân kho taøng cuûa toâi.
Hôõi tuø nhaân, haõy noùi cho ta hay ai ñaõ reøn chieác xích saét naøy cho ngöôi. Tuø nhaân ñaùp: toâi ñaõ muoán giam haõm taát caû theá giôùi, vì nhö theá toâi seõ ñöôïc töï do vaø khoâng coøn ai quaáy raày. Ngaøy ñeâm, toâi ñaõ duøng löûa, buùa vaø chieác duõa ñeå reøn sôïi xích naøy. Khi noù ñöôïc hoaøn thaønh, vaø chieác moác cuoái cuøng ñöôïc noái laïi, toâi ñaõ ñeå cho sôïi xích giam haõm caû cuoäc ñôøi cuûa toâi, khieán khoâng coù gì beû gaõy ñöôïc".
Naêm 1989, nöôùc Phaùp ñaõ möøng kyû nieäm 200 naêm cuoäc caùch maïng 1789. Cuøng vôùi vieäc laät ñoå cheá ñoä quaân chuû, baûn tuyeân ngoân nhaân quyeàn ñöôïc coâng boá ngaøy 04 thaùng 8 naêm 1789 ñaõ ñaùnh daáu moät böôùc daøi cuûa nhaân loaïi tieán ñeán töï do, daân chuû.
Nhöng oaùi oaêm thay, ngöôøi ta ñaõ nhaân danh töï do ñeå choáng laïi töï do vaø phaïm khoâng bieát bao nhieâu toäi aùc ñoái vôùi con ngöôøi. Nhaân danh töï do, Robespierre ñaõ gieát haïi 25 ngaøn ngöôøi cuõng nhö caám cheá nhieàu quyeàn töï do trong ñoù cô baûn nhaát laø quyeàn töï do toân giaùo.
Lòch söû cuõng ñaõ ñöôïc laäp laïi trong raát nhieàu cuoäc caùch maïng sau naøy. Môùi ñaây taïi Trung Quoác, ngöôøi ta ñaõ nhaân danh töï do daân chuû ñeå ñaïp ñoå Nöõ Thaàn Töï Do vaø saùt haïi khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi ñoøi töï do.
Nhaân danh töï do ñeå choái boû töï do cuûa ngöôøi khaùc, nhaân danh quyeàn con ngöôøi ñeå chaø ñaïp quyeàn soáng cuûa ngöôøi khaùc: ñoù laø thaûm traïng cuûa khoâng bieát bao nhieâu cuoäc caùch maïng trong thôøi ñaïi ngaøy nay. Chính khi con ngöôøi choái boû töï do vaø chaø ñaïp quyeàn soáng cuûa ngöôøi khaùc laø cuõng chính luùc con ngöôøi töï giam haõm mình trong noâ leä, noâ leä cho quyeàn löïc, noâ leä cho tieàn baïc, noâ leä cho baát an... Laém khi con ngöôøi töï reøn laáy cho mình xích xieàng ñeå töï choùi laáy mình. Nhaø tuø aáy, sôïi xích aáy chính laø loøng tham lam nôi con ngöôøi: tham lam tieàn cuûa, tham lam quyeàn löïc, tham lam danh voïng.

15 Thaùng Baûy
Daây Chuyeàn Cuûa Lieân Ñôùi

Moät ngöôøi AÛ Raäp noï coù moät con ngöïa raát ñeïp... Ai thaáy cuõng gôïi loøng tham muoán. Moät ngöôøi laùng gieàng tìm ñuû moïi caùch ñeå mua cho kyø ñöôïc con ngöïa, nhöng chuû nhaân vaãn moät möïc töø choái. Khoâng coøn bieát laøm caùch naøo ñeå thuyeát phuïc chuû nhaân, ngöôøi ñoù ñaønh phaûi nghó ra möu keá ñeå chieám ñoaït.
Bieát ngöôøi chuû ngöïa thöôøng hay ñi qua sa maïc, haén môùi caûi trang thaønh moät ngöôøi haønh khaát naèm reùt run beân veä ñöôøng. Ngöôøi chuû ngöïa laø moät ngöôøi toát buïng, gaëp baát cöù ai hoaïn naïn cuõng ñeàu ra tay cöùu giuùp. Vöøa thaáy ngöôøi haønh khaát, ngöôøi ñoù caûm thaáy thöông haïi, môùi ñeà nghò trôû veà moät quaùn troï ñeå saên soùc.
Khi ngöôøi chuû ngöïa vöøa môû mieäng ñeà nghò, thì teân baát nhaân môùi than thôû: "Ñaõ maáy ngaøy nay, toâi khoâng coù ñöôïc moät haït côm trong buïng, laáy söùc ñaâu ñeå leo leân ngöïa". Nghe theá, con ngöôøi toát buïng xuoáng ngöïa ñeå giuùp ngöôøi haønh khaát leo leân löng ngöïa. Nhöng vöøa leo leân löng ngöïa, teân baát löông hieän nguyeân hình... Haén giöït daây cöông vaø thuùc vaøo hoâng ngöïa maø chaïy... Ngöôøi chuû ngöïa ñaùng thöông chæ coøn bieát nhìn theo maø hoái tieác! Nhöng oâng cuõng coá gaéng chaïy theo vaø noùi vôùi teân baát löông nhö sau: "Ngöôi ñaõ aên caép con ngöïa cuûa ta. Nhöng ta saün saøng boû qua cho. Ta chæ xin ngöôi moät ñieàu laø ñöøng bao giôø keå cho baát cöù ai nghe möu meïo ngöôi ñaõ duøng ñeå cöôõng chieám con ngöïa cuûa ta. Moät ngaøy naøo ñoù, seõ coù nhöõng ngöôøi beänh thaät söï naèm reân ræ beân veä ñöôøng vaø keâu caàu söï giuùp ñôõ. Ta e ngaïi raèng seõ khoâng coøn ai daùm döøng laïi ñeå cöùu giuùp keû hoaïn naïn nöõa".
Deø daët, thuû theá, nghi kî coù leõ laø thaùi ñoä thöôøng tình cuûa taát caû nhöõng ai ñang soáng döôùi cheá ñoä ñoäc taøi. Löøa loïc, phaûn boäi, toá caùo laãn nhau ñaõ khieán cho loøng ngöôøi moãi ngaøy moät theâm kheùp kín... Sôïi daây chuyeàn cuûa kheùp kín moãi luùc moät daøi ra vaø quaán laáy con ngöôøi.
Moãi moät haønh ñoäng xaáu, trong daây chuyeàn cuûa tình lieân ñôùi, ñeàu gia taêng ñau khoå cho ngöôøi khaùc. Khi toâi löøa ñaûo, khoâng nhöõng haønh ñoäng cuûa toâi chæ tröïc tieáp haõm haïi moät vaøi ngöôøi coù lieân heä, nhöng noù cuõng goùp phaàn giaûm thieåu nieàm tin cuûa khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi xung quanh. Khi toâi baïo ñoäng, khoâng nhöõng toâi chæ xuùc phaïm ñeán ngöôøi trong cuoäc, nhöng haønh ñoäng cuûa toâi cuõng xoùa môø ñi phaàn naøo loøng töï aùi cuûa nhaân loaïi... Toâi laø moät phaàn cuûa nhaân loaïi. Caû nhaân loaïi seõ ñau ñôùn reân ræ vì moät veát thöông cuûa toâi cuõng nhö vì moät nhaùt göôm cuûa toâi.
Ngöôøi Kitoâ luoân ñöôïc môøi goïi ñeå nhìn nhaän hình aûnh cuûa Chuùa nôi moïi ngöôøi vaø ñoùn nhaän moïi ngöôøi nhö anh em cuûa mình. Trong caùi nhìn aáy, cuoäc soáng cuûa chuùng ta phaûi luoân höôùng ñeán ngöôøi anh em cuûa chuùng ta: nieàm ñau cuûa ngöôøi anh em cuõng chính laø nieàm ñau cuûa chuùng ta, haïnh phuùc cuûa ngöôøi anh em cuõng chính laø haïnh phuùc cuûa chuùng ta.

16 Thaùng Baûy
Khoâng Gì Ñeïp Baèng...!

Traû lôøi cho moät thanh nieân mong moûi ñöôïc bieát roõ veà mình, moät cuï giaø noï ñaõ keå moät caâu chuyeän nhö sau:
Ngaøy noï, töø moät ñænh nuùi cao, ngöôøi ta thaáy ôû moät chaân trôøi xa taép coù hai boùng ñen oâm laáy nhau. Moät em beù thô ngaây buoäc mieäng noùi: "Hai boùng ñen ñoù laø ba vôùi maù ñang oâm nhau". Moät chaøng thanh nieân ñang mô moäng phaùt bieåu: "Ñoù laø hai tình nhaân ñang quaán quyùt nhau". Ngöôøi coù taâm hoàn coâ ñôn thì nhaän xeùt: "Haún phaûi laø hai ngöôøi baïn gaëp laïi nhau sau haèng vaïn theá kyû xa nhau". Keû coù loøng tham lam chæ nghó ñeán tieàn baïc thì laïi quaû quyeát: "Ñaây haún phaûi laø hai thöông gia vöøa kyù vôùi nhau moät giao keøo laøm aên". Moät ngöôøi ñaøn baø coù quaû tim trìu meán thì thaøo thoát leân: "Ñaây laø moät ngöôøi cha trôû veà töø chieán traän ñang oâm laáy ñöùa con gaùi cuûa mình". Moät teân saùt nhaân ñöùng gaàn ñoù goùp yù: "Ñaây phaûi laø hai ngöôøi ñaøn oâng ñaám ñaù vaät loän nhau trong moät cuoäc giao chieán moät maát moät coøn". Moät ngöôøi ñaøn oâng khoâng maøng ñeán nhöõng gì ñang xaûy ra xung quanh mình leân gioïng gaét goûng: "Ai maø bieát ñöôïc hoï oâm nhau hay caén xeù nhau".. Nhöng cuoái cuøng, moät vò thaùnh coù quaû tim chöùa ñaày Thieân Chuùa môùi mæm cöôøi giaûng hoøa: "Khoâng coù gì ñeïp baèng hai ngöôøi oâm nhau".
Keå xong caâu chuyeän treân ñaây, cuï giaø keát luaän: "Moãi moät tö töôûng cuûa baïn ñeå loä baïn laø ai. Baïn neân töï vaán löông taâm xem thöû baïn thöôøng töôûng nghó ñeán nhöõng gì. Hôn baát cöù moät baäc thaày naøo, nhöõng tö töôûng cuûa baïn coù theå noùi cho baïn bieát baïn laø ai".
"Ngöôøi buoàn caûnh coù vui ñaâu bao giôø", chuùng ta thöôøng trích daãn caâu thô naøy cuûa cuï Nguyeãn Du ñeå noùi leân hình aûnh cuûa tö töôûng, cuûa taâm caûnh ñoái vôùi ngoaïi giôùi. Khi chuùng ta vui, caûnh cuõng vui laây, ngöôøi cuõng vui laây. Khi chuùng ta buoàn, caûnh cuõng buoàn, maø ngöôøi cuõng buoàn laây. Khi chuùng ta vui, chuùng ta muoán cho moïi ngöôøi cuøng vui vôùi chuùng ta. Khi chuùng ta buoàn, chuùng ta cuõng caûm thaáy khoù chòu khi ngöôøi khaùc vui.
Haõy chaát ñaày taâm hoàn baèng nhöõng tö töôûng vui töôi, laïc quan: ñoù laø moät trong nhöõng bí quyeát ñeå ñöôïc haïnh phuùc treân ñôøi naøy. Rieâng ñoái vôùi ngöôøi Kitoâ höõu chuùng ta, bí quyeát soáng haïnh phuùc cuûa chuùng ta chính laø: trôû thaønh Ñeàn thôø soáng ñoäng cuûa Chuùa. Coù Chuùa ngöï trò trong taâm hoàn, chuùng ta seõ nhìn ñôøi, nhìn ngöôøi baèng chính caùi nhìn cuûa Ngaøi.

17 Thaùng Baûy
Ñieàu Quyù Giaù Nhaát Treân Ñôøi

Coù hai ngöôøi laùi buoân vaø cuõng laø hai ngöôøi baïn thaân quyeát chí leân ñöôøng ñi tìm cho kyø ñöôïc ñieàu quyù giaù nhaát treân traàn gian naøy. Moãi ngöôøi ra ñi moät ngaû vaø theà thoát seõ gaëp laïi nhau sau khi ñaõ tìm ñöôïc ñieàu quyù giaù nhaát aáy.
Ngöôøi thöù nhaát laën loäi ñi tìm cho kyø ñöôïc vieân ngoïc maø oâng cho laø quyù giaù nhaát treân traàn gian naøy. OÂng baêng röøng, vöôït bieån vaø khoâng boû soùt thaønh phoá, laøng maïc naøo maø khoâng gheù qua. Baát cöù nôi naøo coù baùn ñaù quyù, oâng ñeàu tìm tôùi. Cuoái cuøng, oâng maõn nguyeän vì ñaõ tìm ñöôïc vieân ngoïc maø oâng cho laø quyù giaù nhaát traàn gian. OÂng trôû laïi queâ höông vaø chôø ñôïi ngöôøi baïn cuûa oâng.
Nhieàu naêm troâi qua maø ngöôøi baïn cuûa oâng vaãn bieät voâ aâm tín. Thì ra ñieàu oâng ñi tìm kieám khoâng phaûi laø vaøng baïc, chaâu baùu, maø laø chính Chuùa. OÂng ñi khaép nôi ñeå thoï giaùo nhöõng baäc thaùnh hieàn. OÂng caëm cuïi ñoïc saùch, nghieàn ngaãm, nhöng vaãn khoâng tìm gaëp ñöôïc Chuùa.
Ngaøy noï, oâng ñeán ngoài thaãn thôø beân moät doøng soâng. Nhìn doøng nöôùc troâi löõng lôø, oâng boãng thaáy moät con vòt meï vaø moät ñaøn vòt con ñang bôi loäi. Ñaøn vòt con tinh nghòch cöù muoán rôøi meï ñeå ñi kieám aên rieâng. Ñi tìm con naøy ñeán con noï, con vòt meï cöù phaûi laën loäi ñi tìm ñaøn con maø khoâng heà toû daáu giaän döõ hay gaét goûng... Nhìn thaáy caûnh vòt meï cöù maõi ñi tìm con nhö theá, ngöôøi ñaøn oâng mæm cöôøi vaø ñöùng daäy trôû veà queâ höông.
Vöøa gaëp nhau, ngöôøi baïn ñaõ tìm ñöôïc vieân ngoïc quyù môùi buoät mieäng hoûi tröôùc: "Cho toâi xem thöû ñieàu quyù giaù nhaát maø anh ña tìm ñöôïc. Toâi nghó ñoù phaûi laø ñieàu tuyeät dieäu, bôûi vì göông maët anh döôøng nhö ñang nôû nuï cöôøi maõn nguyeän chöa töøng thaáy".
Con ngöôøi trôû veà vôùi hai baøn tay traéng, nhöng taâm hoàn traøn ngaäp haân hoan traû lôøi: "Toâi ñaõ ñi tìm Chuùa vaø cuoái cuøng toâi ñaõ khaùm phaù ra raèng chính Ngaøi laø Ñaáng ñi tìm toâi".
Coù con vòt meï ñi tìm con khoâng bieát meät moûi, coù lôøi loan baùo cuûa söù thaàn cho caùc muïc töû trong ñeâm Giaùng Sinh, coù aùnh sao laï daãn ñöôøng chæ loái cho caùc nhaø ñaïo só... Coù traêm phöông nghìn caùch qua ñoù Thieân Chuùa khoâng ngöøng ñi tìm con ngöôøi vaø ngoû lôøi vôùi con ngöôøi. 
Thieân Chuùa khoâng ngöøng ñi tìm kieám vaø ra daáu cho con ngöôøi. Ngaøi ra daáu cho chuùng ta qua muoân kyø coâng trong vuõ truï. Ngaøi ra daáu cho chuùng ta qua nhöõng khaùm phaù kyø dieäu cuûa con ngöôøi. Ngaøi ra daáu cho chuùng ta qua nhöõng thieän chí thöïc thi tình ngöôøi cuûa chính con ngöôøi... Bao nhieâu veû ñeïp laø baáy nhieâu nhöõng vì sao daãn ñöôøng chæ loái cho con ngöôøi.
Nhöng Thieân Chuùa khoâng daãn ñöôøng chæ loái baèng nhöõng aùnh sao laï, Ngaøi coøn môøi goïi chuùng ta baèng nhöõng tieáng goïi aâm thaàm. Coù tieáng goïi aâm thaàm cuûa buoåi bình minh, cuûa chieàu taø, cuûa nhöõng ñeâm khoâng traêng sao. Coù tieáng goïi aâm thaàm cuûa moät nuï cöôøi vöøa heù môû. Coù tieáng goïi aâm thaàm cuûa tieáng khoùc caâm laëng. Coù tieáng goïi aâm thaàm cuûa nhöõng maát maùt, ñoå vôõ.
Moãi moät khoaûnh khaéc qua ñi laø moät tieáng goïi aâm thaàm. Phaûi, Ngaøi ñang coù maët trong töøng phuùt giaây cuûa cuoäc soáng chuùng ta, bôûi vì teân cuûa Ngaøi laø Emmanuel, nghóa laø Thieân Chuùa ôû cuøng chuùng ta.

18 Thaùng Baûy
Tình Yeâu Môøi Goïi

Vua Friedrich Wilhelm cai trò nöôùc Phoå vaøo khoaûng ñaàu theá kyû thöù 18. OÂng noåi tieáng laø ngöôøi noùng naûy khoù tính. OÂng khoâng thích nhöõng nghi thöùc röôøm raø. OÂng chæ thích ñi daïo moät mình giöõa caùc ñöôøng phoá Berlin. Thích soáng ñôn giaûn, nhöng oâng laïi raát nhaïy caûm vôùi baát cöù moät söï xuùc phaïm naøo cuûa thaàn daân. Neáu chaúng may coù ngöôøi naøo chaïm ñeán oâng giöõa ñaùm ñoâng, oâng seõ khoâng ngaàn ngaïi duøng gaäy ñaäp tuùi buïi vaøo ngöôøi ñoù. Thaønh ra, khi thaáy ñöùc vua ñang ñi ñeán, moïi ngöôøi ñeàu tìm caùch laån traùnh.
Laàn kia, khi oâng dang ñi giöõa phoá Berlin, moät ngöôøi ñaøn oâng ñang ñi tôùi, boãng laån traùnh ñi nôi khaùc. Vöøa ngaïc nhieân, vöøa böïc töùc vì daân chuùng laån traùnh mình, vua Friedrich môùi chaän ngöôøi ñaøn oâng laïi vaø hoûi lyù do taïi sao oâng ta laån traùnh ñi nôi khaùc. Ngöôøi ñaøn oâng luoáng cuoáng maõi, cuoái cuøng ñaønh phaûi thuù nhaän raèng sôû dó oâng ta laån traùnh nhaø vua laø vì sôï haõi. Nghe ñeán ñoù, vua Friedrich noåi tam baønh, oâng tuùm laáy vai ngöôøi ñaøn oâng ñaùng thöông, vöøa laéc maïnh, vöøa theùt leân: "Taïi sao ngöôi daùm sôï ta. Ta laø vua cuûa ngöôi. Ngöôi phaûi yeâu meán ta. Ngöôi phaûi yeâu meán ta, ngöôi coù bieát ñieàu ñoù khoâng?".
Chæ coù con ngöôøi môùi bieát yeâu bôûi vì chæ coù con ngöôøi môùi coù töï do. Khoâng ai coù theå cöôõng baùch ngöôøi khaùc phaûi yeâu mình... Taïo döïng con ngöôøi coù töï do, Thieân Chuùa vaãn luoân toân troïng töï do aáy. Ngaøi khoâng cöôõng baùch con ngöôøi phaûi yeâu meán Ngaøi, nhöng chæ môøi goïi vaø toû tình. Baèng coâng cuoäc taïo döïng, baèng cuoäc soáng vaø caùi cheát cuûa Con Moät Ngaøi, Thieân Chuùa ñaõ toû tình vôùi con ngöôøi... Tình yeâu luoân ñi böôùc tröôùc. Böôùc tröôùc aáy laø moät lôøi noùi, moät aùnh maét, moät nuï cöôøi, moät moùn quaø, moät nghóa cöû.

19 Thaùng Baûy
Ñoâi Caùnh Thieân Thaàn

Moät ngöôøi Nga, sai khi maõn tuø, ñaõ keå laïi taâm traïng mình nhö sau: Daùng veû beân ngoaøi cuûa toâi xaáu xí ñeán ñoä khoâng coù ai muoán gaàn toâi. Trong thôøi gian lao ñoäng caûi taïo, thay vì laøm traïi chung vôùi caùc traïi vieân khaùc, toâi ñaõ töï giam mình döôùi haàm... Tình côø moät tai naïn xaûy ra, khieán toâi bò guø löng.
Moät ngaøy kia, coù moät caäu beù nhìn toâi thaät laâu roài hoûi moät caùch ngaây thô: "Chuù ôi, chuù mang caùi gì treân löng theá?". Toâi nghó raèng caäu beù cheá nhaïo toâi, duø vaäy toâi bình thaûn traûlôøi: "Cuïc böôùu ñaáy chaùu aï".
Toâi chôø ñôïi caäu be tieáp tuïc troø chôi gian aùc cuûa noù... Nhöng khoâng, noù nhìn toâi moät caùch trìu meán vaø noùi: "Khoâng phaûi theá ñaâu chuù aï. Chuùa laø tình yeâu. Ngaøi khoâng cho ai hình thuø kyø dò caû. Khoâng phaûi chuù coù cuïc böôùu ñaâu. Chuù ñang mang treân löng moät caùi hoäp ñoù. Trong caùi hoäp, coù daáu ñoâi caùnh cuûa Thieân Thaàn... Roài moät ngaøy naøo ñoù, caùi hoäp môû ra vaø chuù seõ bay leân trôøi vôùi ñoâi caùnh ñoù". YÙ nghó ngoä nghónh cuûa caäu beù ñaõ laøm toâi sung söôùng ñeán khoùc thaønh tieáng.
Bieát nhìn xa hôn ñaèng sau maët naï cuûa moãi ngöôøi: ñoù laø caùi nhìn cuûa thaùnh nhaân. Thaùnh nhaân laø ngöôøi bieát nhìn thaáy Thieân Chuùa trong nhöõng noãi baát haïnh, laø ngöôøi bieát nhìn thaáy söï may maén ngay caû trong nhöõng maát maùt, thua thieät vaø nhaát laø bieát nhìn thaáy Thieân Chuùa trong nhöõng ngöôøi khoâng ai muoán nhìn ñeán... Nhöng ñeå ñöôïc caùi nhìn aáy, ngöôøi ta caàn coù caùi nhìn thoâng suoát vaø traøn ngaäp aùnh saùng cuûa Thieân Chuùa.

20 Thaùng Baûy
Ai Cuõng Coù Lyù

Caùch ñaây khoâng laâu, taïi nhaø cuûa moät quan toøa ôû Milano, beân Italia, ñaõ xaûy ra moät caâu chuyeän nhö sau: Coù hai ngöôøi tranh chaáp vôùi nhau laâu ngaøy, cuoái cuøng ñaõ ñöa nhau ñeán quan toøa cuûa thaønh phoá nhôø phaân xöû duøm. Ngöôøi thöù nhaát trình baøy caâu chuyeän vaø töï bieän hoä cho mình. Anh vöøa döùt lôøi thì quan toøa doõng daïc tuyeân boá: "Anh coù lyù". Ñeán löôït ngöôøi thöù hai phaân traàn, anh cuõng ñem ra moïi lyù leõ ñeå laøm nghieâng caùn caân coâng lyù veà phía mình. Sau kho nghe anh trình baøy doâng daøi, quan toøa cuõng tuyeân boá: "Anh coù lyù".
Caäu con trai nhoû cuûa quan toøa theo doõi caâu chuyeän töø ñaàu. Noù ngaïc nhieân voâ cuøng: laøm theá naøo caû hai ñeàu coù lyù caû? Quan toøa cuõng ñöa ra phaùn quyeát veà nhaän xeùt cuûa con mình nhö sau: con cuõng coù lyù. Moãi ngöôøi chuùng ta ai cuõng coù lyù cuûa mình, nhöng coù leõ chuùng ta khoâng muoán nhaän ra phaàn coù lyù cuûa ngöôøi khaùc cuõng nhö chính phaàn loãi cuûa mình. Vaø ñoù chính laø ñaàu moái cuûa moïi baát hoøa.
Voâ nhaân thaäp toaøn, nhöng cuõng khoâng coù ai laø ngöôøi xaáu hoaøn toaøn. Neáu chuùng ta bieát khieâm toán nhaän ra nhöõng giôùi haïn cuûa mình vaø chaáp nhaän giaù trò cuûa ngöôøi khaùc, thì coù leõ chuùng ta seõ khoâng baát maõn veà ngöôøi khaùc cuõng nhö ñoái vôùi chính mình. Cuoäc soáng chæ coù theå thôû ñöôïc neáu moãi ngöôøi chuùng ta bieát cö xöû baèng söï caûm thoâng vaø tha thöù.

21 Thaùng Baûy
Luùa Mì VaøHoa Moàng Gaø

Hoøa Lan laø moät nöôùc noåi tieáng veà hoa. ÔÛ phía baéc Hoøa Lan, coù nhöõng caùnh ñoàng hoa chaïy daøi taép tít vöôït caû taàm nhaõn giôùi. Nhieàu loaïi hoa saëc sôõ tuyeät ñeïp laøm say meâ khaùch du lòch. Phía nam cuûa Hoøa Lan, traùi laïi, chæ coù nhöõng caùnh ñoàng luùa mì baùt ngaùt vaø khi luùa chín thì khaép nôi chæ coøn laø moät maøu vaøng oái laøm noåi baät maøu ñoû tím cuûa nhöõng boâng hoa moàng gaø.
Caûnh ñoù ñeïp vôùi thi só vaø hoïa só nhöng raát ñaùng buoàn ñoái vôùi noâng gia vì moàng gaø caøng saëc sôõ thì vuï luùa caøng keùm. Chaúng coù caùch naøo nhoå heát ñöôïc nhöõng caây moàng gaø naøy maø khoâng laøm hö haïi luùa, ñaèng khaùc hoa moàng gaø caøng nhieàu vaø caøng ñeïp thì khaùch du lòch caøng laøm hö haïi luùa nhieàu, moãi khi hoï nhaûy xuoáng ruoäng ñeå haùi hoa.
Söï chung ñuïng cuûa luùa mì vaø hoa moàng gaø: ñoù laø böùc tranh tuyeät haûo cuûa nhaân loaïi chuùng ta. Thieân Chuùa taïo döïng luùa mì ñeå nuoâi soáng chuùng ta, nhöng Ngöôøi cuõng cho hoa moàng gaø moïc leân ñeå laøm vui maét chuùng ta. Coù luùa mì thì cuõng coù hoa moàng gaø. Coù nhaø noâng thì cuõng coù thi só, hoïa só.
Thieân Chuùa cho naéng möa hoøa nhòp vôùi nhau. Ngöôøi noâng gia khoâng theå ñoøi hoûi chæ coù möa cho luùa toát. Ngöôøi ngheä só khoâng theå ñoøi hoûi chæ coù aùnh maët trôøi... Soáng laø bieát chaáp nhaän söï ña dieän cuûa vuõ truï nhö moät böùc tranh tuyeät haûo. Soáng laø bieát laáy ñau khoå, maát maùt cuûa mình laøm haïnh phuùc cho ngöôøi khaùc.

22 Thaùng Baûy
Ngöôøi Bò Maïo Nhaän

Ngoaïi tröø Meï Cuûa Chuùa Gieâsu, trong caùc Phuùc AÂm ít coù phuï nöõ naøo ñöôïc vieùt ñeán nhieàu vaø vôùi ñaày söï toân kính baèng thaùnh nöõ Maria Madalena maø Giaùo Hoäi möøng leã hoâm nay.
Tuy nhieân, ngöôøi ta coù theå goïi Maria Madalena laø thaùnh nöõ cuûa söï vu oan vì tuy caùc Phuùc AÂm noùi ñeán ba phuï nöõ cuøng mang teân Maria, nhöng truyeàn thoáng trong Giaùo hoäi Taây phöông ñoàng hoùa caû ba thaønh moät ngöôøi phuï nöõ duy nhaát. Bôûi leõ ñoù, Maria Madalena cuõng ñöôïc cho laø ngöôøi phuï nöõ toäi loãi khoâng ñöôïc neâu teân trong ñoaïn 7 cuûa Phuùc AÂm thaùnh Luca, ngöôøi ñaõ baát chôït ñem bình daàu thôm xöùc chaân Chuùa Gieâsu roài laáy toùc lau vaø sau ñoù ñöôïc Chuùa Gieâsu tha thöù moïi toäi loãi, vì baø ñaõ yeâu meán nhieàu.
Ngaøy nay, ngöôøi ta phaân bieät ba thaùnh nöõ mang cuøng moät teân Maria, maø töø laâu lòch phuïng vuï cuûa Giaùo Hoäi Hy Laïp ñaõ kính rieâng reõ. Ñoù laø Maria laøng Batania, chò baø Martha vaø oâng Lazaroâ. Roài ngöôøi phuï nöõ ñaõ ñöôïc tha nhieàu vì yeâu meán nhieàu vaø sau cuøng laø baø Maria Madalena, hoaëc Maria laøng Madala, ngöôøi ñöôïc Chuùa chöõa khoûi "7 quyû döõ". Caùch noùi "7 quyû döõ" naøy khoâng theå hieåu laø Maria Madalena ñaõ soáng moät cuoäc ñôøi voâ luaân, nhöng chæ coù nghóa laø baø bò quyû aùm naëng neà.
Ñoaïn 8 cuûa Phuùc AÂm thaùnh Luca thuaät laïi hoaït ñoäng cuûa thaùnh nöõ Maria Madalena vaø moät ít phuï nöõ khaùc nhö sau: "Sau ñoù, Chuùa raûo qua caùc thaønh, caùc laøng maø rao giaûng... Coù nhoùm Möôøi Hai ñi vôùi Ngaøi vaø ít phuï nöõ ñaõ ñöôïc chöõa laønh khoûi quyû döõ cuøng beänh hoaïn: Maria goïi laø ngöôøi Madala, ñaõ ñöôïc ñuoåi khoûi 7 quyû döõ vaø Gioanna... cuøng nhieàu baø khaùc: Hoï ñaõ laáy cuûa caûi mình maø trôï giuùp Ngaøi".
Vaø con ñöôøng noái goùt theo thaày Gieâsu ñaõ daãn Maria Madalena töø Galileâa ñeán Giuñeâa, cho tôùi chaân thaäp giaù vaø chính Marian Madalena cuõng laø ngöôøi tröôùc tieân tìm ñeán moä Thaày, vaøo saùng tinh söông ngaøy thöù nhaát trong tuaàn, ñeå ñöôïc thaáy Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh vaø ñöôïc trao cho nhieäm vuï ñi baùo cho caùc toâng ñoà: "Haõy ñi gaëp anh em Ta vaø noùi vôùi hoï: Ta leân cuøng Cha ta vaø cuõng laø Cha anh em, Thieân Chuùa cuûa ta vaø Thieân Chuùa cuûa anh em".
Theo truyeàn thoáng Hy Laïp, sau naøy Maria Madalena ñeán soáng taïi EÂpheâsoâ cho ñeán khi qua ñôøi.
Traûi qua nhieàu theá kyû, thaùnh nöõ Maria Madalena bò maïo nhaän laø ngöôøi ñaøn baø toäi loãi. Nhöng thieát nghó: Thaùnh nöõ chæ mæm cöôøi vaø xaùc quyeát raèng: "Söï maïo nhaän naøy cuõng khoâng coù gì laø quaù ñaùng, vì chuùng ta taát caû laø nhöõng ngöôøi toäi loãi, caàn thoáng hoái aên naên vaø caàn ôn tha thöù cuûa Thieân Chuùa. Nhöng quan troïng hôn laø chuùng ta haõy chaáp nhaän söù meänh rao truyeàn Tin Möøng Phuïc Sinh qua cuoäc soáng chöùng taù cuûa chuùng ta".
23 Thaùng Baûy
Nhöõng Loï Ñöïng Muoái Tieâu

Söu taàm laø moät giaûi trí raát phoå thoâng hieän nay. Ngöôøi ta söu taàm tem, nhaõn hieäu, lon bia, chai loï, saùch quyù... vaø laâu laâu ñem trieån laõm.
Taïi moät nhaø thôø noï taïi Chicago beân Hoa Kyø, trong moät cuoäc trieån laõm caùc vaät söu taàm, ngöôøi ta thaáy coù caû moät khu duøng ñeå trieån laõm caùc loï ñöïng muoái tieâu. Moät oâng khaùch noï vöøa böôùc vaøo, sau khi mua moät caùi baùnh Hamburger ôû cöûa vaøo, ñaõ voäi vaõ ñi moät voøng quan saùt. Khi tôùi khu trieån laõm caùc loï ñöïng muoái tieâu, oâng môùi söïc nhôù ra caùi Hamburger cuûa mình nhaït quaù. Theá laø oâng ñaõ caàm laáy moät loï muoái vaø xoác nhieàu laàn. Nhöng xoác ñeán loï thöù möôøi hai maø oâng vaãn chöa thaáy muoái. OÂng ñaønh phaûi trôû laïi cöûa xin ngöôøi baùn haøng cho ít muoái vaø phaøn naøn: "Gaàn hai traêm caùi loï muoái theá kia maø khoâng coù laáy moät hoät muoái".
Ñoù laø hình aûnh cuûa cuoäc ñôøi Kitoâ chuùng ta. Mang laáy danh hieäu laø muoái ñaát, nhöng laém luùc chuùng ta chæ laø nhöõng loï troáng khoâng. Muoái duøng ñeå öôùp ñoà aên cho khoûi öôn thoái. Muoái duøng ñeå saùt truøng, chöõa nhöõng veát thöông. Muoái duøng ñeå neâm cho thöùc aên ñöôïc theâm ñaäm ñaø...
Trong moät xaõ hoäi ñang thoái röõa vì nhöõng teä ñoan, ngöôøi Kitoâ caàn phaûi laø muoái ñeå thanh taåy vaø ñem laïi cho cuoäc soáng theâm ñaäm ñaø höông vò. Moät lôøi noùi, moät haønh ñoäng cuûa chuùng ta, neáu coù chuùt muoái cuûa Ñöùc Tin, Ñöùc AÙi seõ mang laïi cho nhöõng ngöôøi xung quanh nieàm vui vaø söùc soáng.

24 Thaùng Baûy
Moät Lôøi Theà Höùa

Töø thaùng 5 ñeán thaùng 7 naêm 1990 vöøa qua, du khaùch treân khaép theá giôùi ñaõ ñoå xoâ veà laøng Oberammergau beân Taây Ñöùc ñeå thöôûng thöùc tuoàng Thöông Khoù Chuùa Gieâsu... Vieäc dieãn tuoàng Thöông Khoù naøy laø moät lôøi theà höùa maø daân laøng Oberammergau ñaõ trung thaønh giöõ töø treân 400 naêm nay.
Naêm 1633, moät naïn dòch khuûng khieáp ñaõ gieát haïi khoâng bieát bao nhieâu sinh maïng trong vuøng Bavaria. Ñeå ñeà phoøng naïn dòch, daân laøng Oberammergau ñaõ ñoùng kín caùc cöûa laøng ñeå khoâng moät ngöôøi laï maët naøo coù theå loït vaøo trong laøng... Chaúng may, moät ngöôøi ñaøo huyeät trong laøng ñaõ bò laây. Anh ta quyeát ñònh ñöôïc cheát trong ngoâi laøng thaân yeâu cuûa mình. Anh ñaõ qua maét ñöôïc nhöõng ngöôøi canh cöûa ñeå loït vaøo trong vaø roài laây beänh cho nhieàu ngöôøi khaùc trong laøng...
Chæ trong voøng hai tuaàn leã, 88 ngöôøi daân laøng ñaõ bò thieät maïng, ngay caû hai vò linh muïc trong xöù cuõng khoâng traùnh khoûi oân dòch. Moät vò linh muïc khaùc ñöôïc sai ñeán. Daân laøng khoâng bieát laøm gì khaùc hôn laø cuøng vôùi vò linh muïc ñeán tröôùc Thaùnh Theå Chuùa ñeå theà höùa. Qua söï cam ñoan cuûa linh muïc chính xöù cuõng nhö cuûa nhöõng ngöôøi ñaïi dieän, toaøn daân ñaõ cam keát raèng neáu ñöôïc Chuùa cho tai qua naïn khoûi, hoï seõ trình dieãn tuoàng Thöông Khoù cuûa Chuùa cöù 10 naêm moät laàn...
Naêm 1634, nghóa laø moät naêm sau khi naïn dòch chaám döùt, daân laøng Oberammergau ñaõ giöõ lôøi höùa vôùi Chuùa. Giaø treû lôùn beù, taát caû moïi ngöôøi trong laøng ñaõ soát saéng tham döï vaøo vieäc trình dieãn tuoàng Thöông Khoù. Laàn trình dieãn ñaàu tieân aáy chæ thu huùt ñöôïc khoaûng 200 khaùn giaû ñeán töø caùc laøng laân caän. Vaø keå töø naêm 1680, hoï ñaõ quyeát ñònh trình dieãn 10 naêm moät laàn. Ñeán naêm 1770 thì khaùch thaäp phöông ñaõ baét ñaàu ñoå xoâ veà Oberammergau...
10 naêm moät laàn: khoaûng caùch cuûa 10 naêm laø ñeå daân laøng ñöôïc chuaån bò chu ñaùo hôn. Dieãn vieân cuûa vôû tuoàng phaûi laø ngöôøi daân laøng. Caùc nhaân vaät ñöôïc choïn löïa vaø huaán luyeän kyõ caøng. Rieâng ngöôøi ñöôïc choïn ñoùng vai Chuùa Gieâsu vaø Ñöùc Meï seõ ñöôïc daân laøng chaøo hoûi moät caùch kính caån baèng chính danh hieäu cuûa Chuùa Gieâsu vaø Ñöùc Meï. Vaø trong suoát thôøi gian chuaån bò cuõng nhö trình dieãn, taát caû moïi nhaân vaät ñeàu ñöôïc môøi goïi ñeå soáng chính taâm tình cuûa caùc nhaân vaät lòch söû trong vôû tuoàng... Vì laø moät lôøi theà cuûa toå tieân ñeå laïi, cho neân ñeâm tröôùc buoåi trình dieãn ñaàu tieân, toaøn daân laøng seõ tham döï Thaùnh leã vaø soát saéng röôùc Mình Thaùnh Chuùa. Buoåi tình dieãn seõ baét ñaàu vaøo luùc 8 giôø saùng vaø keát thuùc vaøo luùc 5 giôø chieàu... Vaø vì ñaây laø moät buoåi trình dieãn coù tính caùch toân giaùo, cho neân toaøn daân laøng Oberammergau khoâng cho pheùp baát cöù moät cuoäc thu hình naøo.
Kinh thaùnh thuaät laïi raèng treân ñöôøng tieán veà Ñaát Höùa, coù laàn nhieàu ngöôøi Do Thaùi bò raén caén cheát giöõa sa maïc.. Chuùa ñaõ truyeàn leänh cho Moâi Sen ñuùc moät con raén ñoàng vaø treo leân caây. Taát caû nhöõng ai bò raén caén nhìn vaøo con raén ñoàng aáy ñeàu ñöôïc chöõa laønh...
Chuùa Gieâsu ñaõ ví con raén ñoàng aáy vôùi chính Ngaøi bò treo treân thaäp giaù. Ngaøi môøi goïi chuùng ta haõy ngaém nhìn Ngaøi trong caûnh bò treo aáy. Caùi cheát cuûa Chuùa Gieâsu treân thaäp giaù ñaõ gaén lieàn vôùi toäi loãi cuûa töøng ngöôøi trong chuùng ta. Ngöôøi daân laøng Oberammergau ñaõ hieåu ñöôïc moái töông quan aáy. Hoï dieãn laïi cuoäc töû naïn cuûa Chuùa Gieâsu ñeå töôûng nhôù coâng lao cöùu soáng cuûa Ngaøi.
Moät caùch naøo ñoù, moãi ngöôøi chuùng ta cuõng laø moät dieãn vieân cuûa vôû tuoàng Thöông Khoù Chuùa Gieâsu. Moãi ngöôøi chuùng ta ñöôïc môøi goïi ñeå soáng chính taâm tình cuûa Chuùa Gieâsu. Taân tình cuûa Chuùa Gieâsu trong cuoäc khoå naïn chính laø caûm meán, vaâng phuïc, yeâu thöông ñoái vôùi Chuùa Cha vaø quaûng ñaïi, tha thöù ñoái vôùi tha nhaân. Ngaém nhìn Ngaøi treân thaäp giaù, chuùng ta cuõng ñöôïc môøi goïi soáng laïi taâm tình aáy. Vaø ñoù cuõng chính laø söùc soáng cuûa ngöôøi Kitoâ chuùng ta, bôûi vì ngöôøi Kitoâ luoân ñöôïc môøi goïi ñeå soáng cho Thieân Chuùa vaø tha nhaân...

25 Thaùng Baûy
Haït Gioáng Rôi Xuoáng Ñaát Coù Thoái Ñi...

Giacoâbeâ, vò thaùnh maø Giaùo Hoäi kính nhôù hoâm nay laø con oâng Gieâbeâñeâ vaø baø Salomeâ vaø laø anh cuûa thaùnh Gioan toâng ñoà. Ngöôøi ta quen goïi thaùnh Giacoâbeâ Tieàn ñeå phaân bieät vôùi thaùnh Giacoâbeâ, giaùm muïc ñaàu tieân cuûa Gieârusalem, ñöôïc goïi laø Giacoâbeâ Haäu, kính ngaøy 03/5 cuøng vôùi thaùnh Philippheâ.
Giacoâbeâ vaø Gioan laø hai anh em ñöôïc Chuùa Gieâsu keâu goïi sau khi Ngaøi ñaõ chieâu moä hai anh em Pheâroâ vaø Anreâ. Phuùc AÂm thaùnh Mattheâu thuaät laïi: Hai anh em oâng ñöôïc Chuùa goïi ôû bôø hoà Genezareth, trong luùc ñang ôû trong thuyeàn vaù löôùi vôùi cha. Ñöôïc Chuùa goïi, hai oâng boû thuyeàn vaø ngöôøi cha ñeå theo Chuùa ngay laäp töùc. Ñieàu naøy chöùng toû loøng haêng haùi nhieät thaønh cuûa hai anh em, neân hai ngöôøi ñöôïc Ngaøi cho bieät hieäu laø "con caùi cuûa saám chôùp" nhö chuùng ta thaáy xaûy ra ít laø trong hai tröôøng hôïp sau ñaây:
Tröôøng hôïp thöù nhaát khi ngöôøi xöù Samaria ngaên caûn khoâng cho Chuùa Gieâsu vaø ñoaøn moân ñeä ñi qua laõnh thoå cuûa hoï ñeå tieán veà Gieârusalem, hai anh em Giacoâbeâ ñaõ hoûi Thaày: "Thöa Thaày, Thaày coù baèng loøng ñeå chuùng toâi khieán löûa treân trôøi xuoáng thieâu huûy hoï khoâng?".
Sau ñoù, trong chuyeán ñi Gieârusalem laàn cuoái cuøng, caû hai ñaõ ñeán xin ngoài beân phaûi vaø beân traùi Thaày, khi Chuùa Gieâsu seõ thoáng trò trong vinh quang. Vaø khi khoâng hieåu hoaøn toaøn yù nghóa caâu hoûi cuûa Chuùa: "Anh em coù uoáng ñöôïc cheùn Ta seõ uoáng khoâng?", hai oâng ñaõ nhaát quyeát thöa: "Chuùng toâi uoáng ñöôïc". Vì theá, sau khi laõnh nhaän Chuùa Thaùnh Thaàn, nhö caùc moân ñeä khaùc, Giacoâbeâ cuõng can ñaûm laøm chöùng nhöõng ñieàu maét thaáy tai nghe veà Thaày Gieâsu, daàu bò caàm tuø, ñoøn voït, nhöng ñaõ vui möøng vì ñöôïc ñau khoå vì Chuùa Gieâsu.
Naêm 42, vua Heâroâñeâ, chaùu cuûa Heâroâñeâ caû, ngöôøi ñaõ aâm möu gieát con treû Gieâsu, ñaõ baùch haïi moät soá thuû lónh cuûa caùc tín höõu Kitoâ, trong soá ñoù coù caû thaùnh Giacoâbeâ, nhö saùch Toâng Ñoà Coâng Vuï ghi: "Cuøng thôøi kyø aáy, vua Heâroâñeâ ra tay baét bôù vaø laøm khoå maáy ngöôøi trong Giaùo Hoäi, vua ñaõ truyeàn cheùm oâng Giacoâbeâ, anh cuûa oâng Gioan. Thaáy ñieàu naøy laøm vöøa loøng ngöôøi Do Thaùi, oâng laïi baét caû oâng Pheâroâ nöõa".
Vôùi nguoàn tin naøy, chuùng ta bieát thaùnh Giacoâbeâ laø vò toâng ñoà ñaàu tieân ñaõ ñoå maùu ñaøo minh chöùng cho nieàm tin cuûa mình.
Trong thôøi noäi chieán 1936-1939 taïi Taây Ban Nha, caùc quaân phieán loaïn ñoát nhaø thôø, nhaø thöông, tu vieän vaø gieát haïi nhieàu linh muïc cuõng nhö nöõ tu. Ngaøy noï, moät vò linh muïc giaø nua bò phieán quaân baét vaø bò keát aùn töû hình. Khi bò troùi vaø daãn ñeán tröôùc maët ñoäi lính haønh quyeát, cha noùi vôùi teân tröôûng toaùn: "Xin anh laøm ôn caét daây troùi naøy, ñeå toâi coù theå giô tay chuùc laønh cho anh vaø xin Thieân Chuùa cuõng tha thöù vaø chuùc laønh cho caùc anh".
Lòch söû ghi nhaän ña soá caùc toâng ñoà ñaõ keát thuùc cuoäc ñôøi chöùng taù cho nieàm tn baèng nhöõng caùi cheát ñau thöông, khôûi ñaàu cho nhöõng lôùp ngöôøi chöùng taù khaùc traûi qua bao theá heä. Vaø cuõng nhö vò linh muïc trong caâu chuyeän treân, haøng traêm, haøng ngaøn chöùng nhaân cuûa nieàm tin vaãn coøn ñang bò giam caàm, tra vaán, ñaøy ñoïa vì nieàm tin. Hoï chaáp nhaän nhöõng khoå hình moät caùch bình thaûn, khoâng oaùn haän, traùi laïi, noi göông Chuùa Gieâsu, hoï saün saøng tha thöù cho nhöõng ngöôi laøm khoå hoï.
"Haït gioáng rôi xuoáng ñaát coù muïc naùt vaø cheát ñi, môùi naûy maàm vaø phaùt sinh hoa traùi". Khoâng gì minh chöùng huøng hoàn cho lôøi tuyeân boá naøy cuûa Chuùa Gieâsu baèng nhöõng cuoäc soáng chöùng taù cuûa caùc tín höõu Kitoâ ñang chòu ñau khoå, giam caàm vaø töû hình vì nieàm tin.
Töû ñaïo laø moät ôn goïi ñaëc bieät, nhöng moïi tín höõu Kitoâ ñeàu ñöôïc keâu goïi daâng nhöõng oám ñau, beänh taät, nhöõng hy sinh nho nhoû haèng ngaøy ñeå caàu cho Nöôùc Cha ñöôïc trò ñeán.

26 Thaùng Baûy
Veát Seïo Nôi Baøn Chaân

OÂng Khaáu Chuaån, ngöôøi ñôøi nhaø Toáng, ñaát Haï Bì, luùc nhoû laø moät caäu beù leâu loång, ham chôi. Baø meï voán laø ngöôøi nghieâm khaéc, neân thöôøng hay quôû phaït oâng. Tuy nhieân, tính naøo vaãn taät aáy, Khaáu Chuaån vaãn khoâng thay ñoåi. Moät hoâm, oâng troán hoïc ñi chôi, baø meï giaän quaù caàm quaû caân neùm phaûi chaân oâng, maùu chaûy ñaàm ñìa... Töø ñoù, oâng ñaõ boû haún tính leâu loång phoùng tuùng, chæ lo chuyeân caàn hoïc taäp. Veà sau ñoã ñaït, oâng ñöôïc boå laøm teå töôùng. Moãi khi sôø ñeán veát seïo ôû baøn chaân, oâng khoùc nöùc nôû: "Chính veát thöông naøy ñaõ laøm ta neân ngöôøi".
Soáng laø moät cuoäc chieán ñaáu khoâng ngöøng. Thöông tích döôøng nhö laø moät ñieàu thieát yeáu trong cuoäc soáng. Vaáp ngaõ laø ñieàu thöôøng tình trong thaân phaän con ngöôøi. Chuùng ta khoâng nhìn laïi nhöõng veát seïo trong taâm hoàn ñeå nuoái tieác quaù khöù, nhöng ñeå nhaän roõ daáu chæ cuûa moät tình thöông bao la cao caû hôn. Phaûi, Thieân Chuùa maïnh hôn söï cheát vaø toäi loãi cuûa con ngöôøi. Noùi nhö thaùnh Phaoloâ: nôi naøo toäi loãi caøng nhieàu, nôi ñoù aân suûng cuûa Chuùa caøng doài daøo.

27 Thaùng Baûy
AÙnh Saùng Cho Ñeàn Thôø

Taïi moät khu phoá coå cuûa AÁn Ñoä, treân ñöôøng cuõng nhö trong nhaø thöôøng khoâng coù ñeøn. Giöõa nhöõng khu phoá nhö theá, thænh thoaûng ngöôøi ta thaáy moïc leân moät ngoâi ñeàn AÁn Giaùo. Dó nhieân, trong nhöõng ngoâi ñeàn nhö theá, aùnh saùng cuõng khoâng bao giôø ñöôïc ñoát leân thöôøng xuyeân. Duø vaäy, töø treân noùc ñeàn thôø cuõng nhö doïc theo boán böùc töôøng, ngöôøi ta thaáy coù treo nhöõng chieác loàng ñeøn. Khoaûng troáng trong nhöõng chieác loàng ñeøn aáy vöøa vaën ñeå cho vaøo moät chieác ñeøn daàu. Bình thöôøng, ngoâi ñeàn thôø vaéng laïnh vì taêm toái. Nhöng, cöù moãi saùng sôùm, khi caùc tín höõu duøng ñeøn soi loái ñeå ñi qua caùc khu phoá, hoï cuõng mang chính ngoïn ñeøn aáy vaø ñaët vaøo trong nhöõng chieác loàng ñeøn trong ñeàn thôø. Thaønh ra, khi moãi tín höõu ñaët ngoïn ñeøn cuûa mình vaøo trong caùc loàng ñeøn, thì ngoâi ñeàn thôø boãng saùng röïc leân moät caùch kyø laï...
Ngoâi ñeàn thôø chæ saùng leân nhôø chính nhöõng ngoïn ñeøn maø caùc tín höõu mang ñeán. Ñoù coù leõ phaûi laø hình aûnh ñích thöïc cuûa ñôøi soáng ñaïo chuùng ta.
Chuùng ta laõnh nhaän ñöùc tin töø moät coäng ñoàng Giaùo Hoäi vaø ñöùc tin cuûa chuùng ta chæ coù theå soáng vaø lôùn maïnh trong coäng ñoàng Giaùo Hoäi maø thoâi. Khoâng ai coù theå laø ngöôøi tín höõu Kitoâ maø coù theå ôû ngoaøi Giaùo Hoäi.
Coäng ñoàng giaùo xöù nôi chuùng ta ñöôïc sinh ra vaø lôùn leân trong ñöùc tin thöôøng ñöôïc bieûu tröng baèng moät ngoâi thaùnh ñöôøng. Chính nôi ñoù ngöôøi tín höõu Kitoâ gaëp gôõ nhau, chính nôi ñoù, ngöôøi tín höõu Kitoâ chia seû vaø cuûng coá ñöùc tin cho nhau. Ngoâi thaùnh ñöôøng seõ chæ laø moät ñeàn thôø laïnh tanh vaø taêm toái neáu moãi ngöôøi tín höõu khoâng mang ñeán chính aùnh saùng cuûa mình. Moãi ngöôøi moät ít, nhöng chính nhôø söï ñoùng goùp aáy maø ngoâi ñeàn thôø trôû neân röïc saùng vaø traøn ñaày söùc soáng.
Moãi moät ngöôøi tín höõu Kitoâ trong coäng ñoàng Giaùo Hoäi cuõng gioáng nhö moät aùnh ñeøn chieáu saùng trong tay ñeå laøm cho ngoâi thaùnh ñöôøng cuûa coäng ñoàng giaùo xöù ñöôïc saùng leân.

28 Thaùng Baûy
Nhöõng Kyû Nieäm Nhoû

Toång thoáng Wilson cuûa Hoa Kyø, ngöôøi ñaõ ñöa nöôùc Myõ can thieäp vaøo theá chieán thöù I, laø ngöôøi raát thaän troïng ñoái vôùi nhöõng kyû nieäm nhoû.
Laàn kia, oâng vaø phu nhaân cuøng vôùi nhieàu nhaân vaät caáp cao trong chính phuû döøng laïi moät thaønh phoá thuoäc tieåu bang Montana.
Caûnh saùt laøm haøng raøo khoâng cho baát cöù ai ñeán gaàn vò toång thoáng. Nhöng, khoâng hieåu laøm theá naøo maø coù hai caäu beù ñaõ chui loït haøng raøo caûnh saùt ñeå ñeán gaàn choã ngoài cuûa toång thoáng. Hai caäu beù ngaém nhìn moät caùch say söa vò nguyeân thuû quoác gia. Moät caäu beù tìm caùch taëng cho kyø ñöôïc laù côø nhoû beù cuûa nöôùc Myõ maø em ñang caàm treân tay. Caûnh saùt coá tình ngaên chaän caäu beù, nhöng baø Wilson ñaõ ñöa tay ñoùn laáy laù côø vaø vaãy tay em moät caùch nhieät tình.
Caäu beù khaùc caûm thaáy buoàn hiu vì em khoâng coù gì ñeå daâng taëng cho toång thoáng. Em coá gaéng moø maõi trong tuùi quaàn vaø cuoái cuøng loâi ra ñöôïc moät ñoàng xu nhoû. Em coá gaéng vöôït qua moïi chöôùng ngaïi ñeå chaïy ñeán trao cho toång thoáng. Em sung söôùng voâ cuøng, bôûi vì chính toång thoáng Wilson laø ngöôøi chìa tay ra ñeå ñoùn nhaän moùn quaø cuûa em vôùi taát caû trang troïng.
Naêm naêm sau, toång thoáng Wilson qua ñôøi. Baø Wilson xeáp ñaët laïi caùc ñoà duøng quen thuoäc cuûa choàng. Môû chieác ví cuûa oâng, baø thaáy coù moät boïc giaáy ñöôïc giöõ gìn caån thaän. Thaùo chieác boïc giaáy, baø nhaän ra ngay töùc khaéc ñoàng xu nhoû maø caäu beù ñaõ taëng cho choàng baø caùch ñaây naêm naêm. OÂng quyù ñoàng xu nhoû aáy ñeán ñoä ñi ñaâu oâng cuõng mang noù theo.
Thieân Chuùa cuõng ñoái xöû vôùi chuùng ta nhö theá. Ngaøi giaøu coù bieát bao, nhöng nhöõng ñoàng xu nhoû maø chuùng ta trao taëng cho Ngaøi, Thieân Chuùa ñoùn nhaän vaø caát giöõ nhö baùu vaät... Moät Thieân Chuùa giaøu sang döôøng nhö khoâng öa thích cuûa caûi dö daät cuûa chuùng ta cho baèng nhöõng ñoàng xu nhoû cuûa loøng thaønh, söï quaûng ñaïi, nhöõng aâm thaàm hy sinh, phuïc vuï queân mình cuûa chuùng ta...
Chuùa Gieâsu ñaõ cho chuùng ta thaáy ñöôïc caùi nhìn trang troïng cuûa Chuùa ñoái vôùi loøng thaønh cuûa con ngöôøi. Laàn kia, Ngaøi vaøo ñeàn thôø vaø quan saùt nhöõng ngöôøi ñang daâng cuùng tieàn cuûa. Ai ai cuõng boû tieàn vaøo hoøm, chôït coù moät ngöôøi ñaøn baø goùa chæ boû coù moät ñoàng xu nhoû. Vaäy maø Ngaøi ñaõ tuyeân boá: Ngöôøi ñaøn baø naøy ñaõ daâng cuùng nhieàu hôn ai heát, bôûi vì trong khi moïi ngöôøi boá thí nhöõng cuûa dö thöøa cuûa mình, coøn ngöôøi ñaøn baø ngheøo naøy laïi daâng cuùng taát caû nhöõng gì mình coù ñeå ñoä nhaät...
Thieân Chuùa luoân traân troïng vaø quyù meán taát caû nhöõng gì chuùng ta daâng taëng Ngaøi. Nhöõng leã vaät caøng ñôn sô, nhoû beù döôùi maét ngöôøi ñôøi, caøng coù giaù trò tröôùc maët Chuùa. Chæ coù Chuùa môùi thaáy ñöôïc giaù trò cuûa nhöõng aâm thaàm ñau khoå, cuûa nhöõng hy sinh queân mình töøng ngaøy, cuûa nhöõng vieäc laøm voâ danh...

29 Thaùng Baûy
Moät Tieáng Caùm Ôn

Trong moät baøi huaán ñöùc ngaén nguûi tröôùc khi ñoïc kinh truyeàn tin, Ñöùc Gioan Phaoloâ I, vò Giaùo Hoaøng cuûa mæm cöôøi, ñaõ keå moät caâu chuyeän nhö sau:
Trong moät gia ñình noï, moät ngöôøi ñaøn baø phaûi lo phuïc dòch cho moät ngöôøi choàng, moät ngöôøi anh vaø hai ngöôøi con trai lôùn. Baø phaûi laøm taát caû moïi söï trong nhaø: töø ñi chôï, naáu aên, giaët giuõ ñeán queùt doïn trong nhaø. Moät ngaøy Chuùa Nhaät noï, sau moät buoåi saùng ñi daïo ngoaøi trôøi trôû veà, nhöõng ngöôøi ñaøn oâng boãng nhaän thaáy coù moät ñieàu laï trong nhaø, baøn aên ñaõ ñöôïc chuaån bò cho böõa tröa, nhöng thay vì thöùc aên, hoï chæ thaáy toaøn coû khoâ. Moïi ngöôøi ñeàu nhao nhao phaûn ñoái ngöôøi ñaøn baø... Chôø cho moïi ngöôøi im tieáng, ngöôøi ñaøn baø môùi bình tónh giaûi thích:
"Taát caû thöùc aên ñeàu coù saün roài, nhöng cho pheùp toâi ñöôïc noùi moät ñieàu. Toâi phaûi chuaån bò thöùc aên haèng ngaøy cho caùc ngöôøi, toâi phaûi doïn deïp trong nhaø, toâi phaûi giaët giuõ quaàn aùo cho caùc ngöôøi, toâi phaûi laøm moïi söï trong nhaø naøy, nhöng chöa bao giôø caùc ngöôøi môû mieäng khen laáy moät tieáng, hay noùi moät lôøi caùm ôn... Caùc ngöôøi chæ chöïc coù moät thieáu soùt cuûa toâi ñeå la où, phaûn ñoái maø thoâi".
Voâ ôn laø thaùi ñoä thöôøng xuyeân cuûa moãi ngöôøi trong chuùng ta. Chuùng ta deã thaáy nhöõng thieáu soùt cuûa ngöôøi khaùc ñoái vôùi chuùng ta, nhöng chuùng ta laïi thieáu nhaïy caûm ñoái vôùi nhöõng gì ngöôøi khaùc ñang laøm cho chuùng ta. Moät chuùt teá nhò, moät chuùt caûm thoâng, moät lôøi noùi an uûi voã veà, moät tieáng caùm ôn, ñoù laø men laøm daäy nieàm vui trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta.

30 Thaùng Baûy
Ngöôøi Töû Tuø

Taïi moät nhaø tuø noï, coù moät ngöôøi ñaøn oâng bò keát aùn töû hình. Nhöng ngöôøi ta thaáy anh khoâng heà toû ra nao nuùng, traùi laïi luùc naøo cuõng vui töôi ca haùt.
Ngaøy noï, caùc quaûn giaùo baét gaëp anh ñang chôi taây ban caàm trong saân chôi cuûa traïi tuø. Ñaùm ñoâng bu quanh anh, luùc ñaàu coøn nhuùt nhaùt, veà sau moïi ngöôøi cuøng haùt theo tieáng ñaøn cuûa anh. Thaáy theá, ban giaùm ñoác nhaø tuø môùi ra leänh khoâng cho anh ñöôïc chôi ñaøn nöõa.
Nhöng ngaøy hoâm sau, tuø nhaân ñaõ coù baûn aùn töû hình aáy vaãn tieáp tuïc ra saân chôi vaø ñaøn ca nhö moïi ngaøy. Ñaùm ñoâng tuø nhaân cuõng tuoân ñeán ca haùt vôùi anh. Khoâng chòu noåi nöõa, nhöõng ngöôøi canh tuø saán ñeán tuùm laáy anh vaø chaët ñöùt nhöõng ngoùn tay cuûa anh. Hoï nghó roài ñaây anh seõ khoâng coøn chôi ñaøn ñöôïc nöõa vaø nhö vaäy ñaùm ñoâng cuõng khoâng coøn tuï taäp ñöôïc nöõa. Nhöng ngaøy hoâm sau, cuõng ngöôøi töû toäi aáy, cuõng ñaùm ñoâng aáy tuï taäp laïi trong saân tuø vaø vôùi ñoâi tay cuït, anh vaãn coù theå ñaøn ñöôïc nhöõng ñieäu nhaïc caøng thaûm thieát hôn. Laàn naøy, nhöõng teân canh tuø loâi anh ñi vaø ñaäp naùt chieác ñaøn.
Ngaøy hoâm sau, con ngöôøi ñaùng thöông aáy cuõng trôû laïi saân chôi vaø caát tieáng haùt vang. Tieáng haùt ca cuûa anh daët dìu, tha thieát vaø môøi goïi ñeán noãi ñaùm ñoâng cuõng keùo ñeán hoøa cuøng tieáng haùt vôùi anh. Laàn naøy, nhöõng teân canh tuø môùi ñöa anh ñi vaø hoï caét löôõi anh. Hoï nghó raèng tieáng ñaøn ñaõ bò daäp taét, tieáng ca cuõng seõ bò taét lòm vaø nhö vaäy, khoâng coøn ai seõ tuï taäp trong saân nöõa.
Nhöng tröôùc söï ngaïc nhieân cuûa moïi ngöôøi, ngaøy hoâm sau, ngöôøi töû toäi vaãn trôû laïi saân chôi. Laàn naøy, anh khoâng ñaøn, khoâng haùt, nhöng nhaûy muùa theo moät ñieäu nhaïc caâm maø chæ mình anh môùi coù theå nghe ñöôïc. Khoâng maáy choác, ñaùm ñoâng tuø nhaân keùo ñeán vaø hoï nhaûy muùa xung quanh con ngöôøi khoán khoå aáy.
Caâu chuyeän treân ñaây nhaéc chuùng ta nhôù ñeán moät vuõ coâng AÁn Ñoä teân laø Sudha Chandran. Chính luùc coâ ñaït ñeán tuyeät ñænh cuûa danh voïng cuõng laø luùc baøn chaân phaûi cuûa coâ phaûi bò cöa. Nhöng ngöôøi vuõ coâng ñaày yù chí naøy ñaõ khoâng boû cuoäc... Sau khi bình phuïc, coâ ñaõ raùp chaân giaû vaø luyeän taäp cho ñeán khi nhuaàn nhuyeãn trôû laïi nhö tröôùc. Khi ñöôïc hoûi: "Laøm theá naøo ñeå coù theå nhaûy muùa bình thöôøng trôû laïi?". Coâ traû lôøi: "Chuùng ta khoâng nhaát thieát caàn coù chaân môùi coù theå nhaûy muùa ñöôïc".
Thieân Chuùa khoâng ban cho chuùng ta moät soá löôïng neùn baïc ñoàng ñeàu. Keû ñöôïc naêm neùn, ngöôøi ñöôïc hai neùn, keû chæ ñöôïc moät neùn... Moät neùn ñoù coù theå laø moät neùn cuûa ngheøo naøn, baát haïnh, ruûi ro, maát maùt. Nhöng trong Tình Yeâu Quan Phoøng cuûa Chuùa, neùn baïc vaãn coù theå sinh lôøi ñöôïc nhöõng hoa traùi cuûa yeâu thöông, cuûa tin töôûng, cuûa laïc quan vui soáng...
Chuùng ta khoâng nhaát thieát caàn coù ñoâi chaân môùi nhaûy muùa ñöôïc. Chuùng ta coù theå nhaûy muùa vôùi taâm hoàn phaán khôûi, chuùng ta coù theå ca haùt vôùi loøng tin yeâu, vui soáng..
Khoâng gì coù theå taùch chuùng ta ra khoûi loøng meán cuûa Chuùa. Duø tuø ñaøy, duø beänh taät, duø khoán khoå ñeán ñaâu, neáu chuùng ta coù loøng meán, thì cuoäc soáng trô truïi, ngheøo heøn cuûa chuùng ta vaãn luoân laø baøi ca chuùc tuïng, tri aân daâng leân Chuùa.

31 Thaùng Baûy
Tieáng Keâu Cuûa EÁch

Moät vò aån só ñaïo ñöùc noï noåi tieáng laø ngöôøi coù theå sai khieán ñöôïc thuù vaät.
Moät buoåi toái noï, oâng ñang tònh nieäm caàu nguyeän, moät con eách khoâng bieát töø ñaâu caát tieáng keâu leân inh oûi. Vò aån só coá gaéng taäp trung yù chí vaøo lôøi caàu nguyeän ñeå khoâng coøn nghe tieáng eách keâu nöõa. Nhöng oâng caøng coá gaéng, tieáng eách caøng keâu to. Khoâng coøn töï cheá ñöôïc nöõa, vò aån só quaùt leân: "Haõy caâm mieäng cho ta caàu nguyeän ñöôïc khoâng?".
Meänh leänh ñaày uy löïc cuûa nhaø aån só ñaõ bòt mieäng ñöôïc chuù eách. Thinh laëng trôû laïi vôùi khoâng gian. Nhöng cuõng chính luùc ñoù, nhaø aån só nhö nghe vang voïng trong taâm hoàn oâng moät tieáng keâu khaùc. OÂng nghe nhö coù ngöôøi noùi vôùi oâng raèng: "Coù leõ Chuùa cuõng öa thích tieáng keâu cuûa eách nhö lôøi caàu kinh cuûa ngöôi". Vò aån só hoûi vaën laïi: "Tieáng keâu cuûa eách maø cuõng laøm cho loã tai cuûa Chuùa vui ñöôïc sao?". Tieáng keâu trong taâm hoàn oâng ñaùp traû: "Vaäy thì ngöôi coù bieát taïi sao Chuùa taïo ra aâm thanh khoâng?".
Vò aån só chôït hieåu ñöôïc baøi hoïc töø trong noäi taâm... OÂng ñeán beân cöûa soå vaø ra leänh cho chuù eách: "Naøo, haõy haùt leân ñi". Tieáng keâu cuûa chuù eách vang leân, maáy chuù eách xung quanh cuõng hoøa theo moät nhòp taïo thaønh moät baøi ca luùc traàm luùc boång, luùc daët dìu, luùc tha thieát... Ñeâm vaéng boãng trôû neân vui hôn.
Vôùi söï khaùm phaù treân ñaây, traùi tim cuûa nhaø aån só boãng trôû neân haøi hoøa vôùi vuõ truï vaø laàn ñaàu tieân trong ñôøi, oâng hieåu ñöôïc theá naøo laø caàu nguyeän.
Söï caàu nguyeän thöôøng caàn phaûi coù moät khung caûnh thích hôïp. Coù moät khoâng gian ñaëc bieät daønh cho caàu nguyeän, coù moät quaõng thôøi gian ñaëc bieät daønh cho caàu nguyeän, coù moät baàu khí ñaëc bieät daønh cho caàu nguyeän. Ñoù laø ñieàu thieát yeáu daønh cho cuoäc soáng con ngöôøi... Ñoù laø lyù do hieän höõu cuûa moät baøn thôø nhoû trong nhaø, ñoù laø muïc ñích cuûa caùc ngoâi thaùnh ñöôøng.
Tuy nhieân, söï caàu nguyeän seõ ñaùnh maát cuûa noù, neáu con ngöôøi ñoùng khung noù trong moät khung caûnh vaø baàu khí ñaëc bieät. Caàu nguyeän laø moät gaëp gôõ vôùi Chuùa vaø ñoàng thôøi cuõng laø moät giao keát vôùi tha nhaân. Thieân Chuùa, chuùng ta khoâng theå ñoùng khung trong boán böùc töôøng vaéng laëng cuûa nhaø thôø. Con ngöôøi, chuùng ta phaûi gaëp gôõ ngay treân chôï ñôøi.
Thaønh ra, lôøi caàu nguyeän ñích thöïc phaûi laø lôøi caàu nguyeän maø con ngöôøi coù theå daâng leân Thieân Chuùa trong baát cöù hoaøn caûnh naøo, trong baát cöù luùc naøo, baèng taát caû cuoäc soáng. Lôøi caàu nguyeän ñích thöïc laø lôøi caàu nguyeän ñöôïc thoát leân trong thôøi thuaän tieän cuõng nhö khoâng thuaän tieän. Lôøi caàu nguyeän ñích thöïc laø caû moät cuoäc soáng tuaân phuïc yù Chuùa, moät cuoäc soáng haøi hoøa vôùi tha nhaân, moät cuoäc soáng "xin vaâng" trong töøng phuùt giaây

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Người theo dõi

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận. ĐT: 0623.875.041. Email: gioankimha@yahoo.com.vn